SANK:s projektet

Skärgårdsprogrammet 2020 - 2030

Det pågående arbetet med skärgårdsprogrammet lyfter fram mål och föreslår teman för utveckling av skärgårdsområdena 2020 - 2030. Programmet är det sjätte skärgårdspolitiska programmet. Det fortsätter arbetet för en långsiktig och kunskapsbaserad utveckling av skärgården. Programmet utarbetas i samarbete med olika myndigheter och organisationer och skärgårdsborna får också sin röst hörd: över 2 100 skärgårdsinvånare och personer som är intresserade av skärgårdsfrågor får berätta om sina tankar och komma med synpunkter. 

I slutet av 2020 ges omfattande information om det färdiga programmet.

Utredning om skärgårdskriterier

Utredningen om skärgårdskriterier består av två helheter: precisering av begreppet skärgård och utarbetande av kriterier som definierar skärgårdskommuner. Syftet med utredningen är att skapa ett jämlikt och transparent kriterium som inte lämnar så mycket rum för tolkning både i fråga om begreppet skärgård och i fråga om definitionen av en skärgårdskommun. Avsikten är att de nya kriterier som definierar skärgårdskommunerna bättre och utöver antalet skärgårdsbor ska beakta förhållandena i skärgården och förhållandenas konsekvenser för den kommunala ekonomin. Utöver antalet permanenta invånare i skärgården är målet också att beakta fritidsboendet, människornas multilokalitet.

Vid fastställandet av skärgårdsområden och skärgårdskommuner är avsikten att använda geografisk information och annat statistiskt material. Målet är att definiera Finlands alla skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar och komma ur den nuvarande situationen där man med jämna mellanrum kommer med förslag till nya skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar som ska tas med i förordningen.
Utredningsarbetet görs i nära samarbete med de nuvarande skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdelar. Projektet blir klart i slutet av 2020.

Utredning om framtidens skärgårdstrafik

Utredningen Framtidens skärgårdstrafik är ett utredningsarbete som startats av skärgårdstrafikarbetsgruppen. Målet är att producera aktuell och framtidssonderande information om utveckling av skärgårdstrafiken med beaktande av bestämmelserna om materiel och trafikering, utveckling av dem samt kundernas och tjänsteproducenternas behov. I utredningsarbetet studeras också nya alternativa sätt att ordna framtidens skärgårdstrafik. Med skärgårdstrafik avses i detta utredningsarbete förbindelsefartygstrafik. 

Utredningens delområden

  • kundernas och tjänsteproducenternas behov
  • materiel och trafikering
  • de möjligheter att utveckla trafiken som digitaliseringen av trafiken ger
  • finansiering och administration av trafiken
  • skärgårdstrafiken 2.0 – vision för framtidens skärgårdstrafik

Policyerna för skärgårds- och insjöområden i Europa

Målet med utredningen av policyerna för skärgårds- och insjöområden i Europa, som färdigställdes i november 2018, var att skapa en bild av antalet öar med fast bosättning och befolkning i Europa, hur skärgårds- och insjöområden har beaktats i regionalpolitiken samt analysera och jämföra resultaten med motsvarande uppgifter i Finland och ge utvecklingsrekommendationer för EU:s följande programperiod. Studien visar att Finland som ett av de största skärgårds- och insjöländerna i Europa har en europeiskt sett välutvecklad skärgårdspolicy som bygger på lag.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161269

Utvärdering av skärgårdspolitiken (Saaristopolitiikan arviointi)

I utvärderingsrapporten som färdigställdes i november 2018 utvärderas skärgårdspolitiken allt sedan skärgårdslagen trädde i kraft. Tyngdpunkten ligger dock på närhistorien och genomförandet av den gällande skärgårdspolitiken. Målet är att bidra till att genomföra det gällande nationella skärgårdsprogrammet och lägga en grund för beredning av framtida perioder och program. I utvärderingen framställs synpunkter på och tolkningar av hur skärgårdspolitiken bör utvecklas och prioriteras för att den bättre ska svara på behoven i den förändrade verksamhetsmiljön.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161143

Delningsekonomi – en möjlighet i skärgårds-, kust- och insjöområdena (Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena)

Målet med utredningen, som färdigställdes i augusti 2018, var att utreda om delningsekonomin kan ge fördelar i fråga om skärgårds-, kust- och insjöområdenas regionutveckling och vilka de områden är där fördelar kan uppstå. Utredningen visar att skärgårds-, kust- och insjöområdena har utmärkta möjligheter att dra nytta av delningsekonomin. Det finns en stor ledig outnyttjad kapacitet på områdena bygge, båt, maskin och arbetskraft samt på övriga områden. Intresset för delningsekonomin är redan nu stort.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161075

Slutrapport från projektet Skärgårds- och insjöturismen – Goda turistprodukter (Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet)

Syftet med utredningen som färdigställdes i maj 2018 var att finna, analysera och lyfta fram färdiga eller planerade bästa turistprodukter inom skärgårds-, kust- och insjöturismen i Finland och i vissa andra länder. Slutrapporten innehåller 80 förslag till goda turistprodukter och 16 verksamhetsmodeller. Utredningen visar att det finns väldigt många möjligheter att utveckla Finlands vattenområden i turistsyfte.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160844

Utredningar under de senaste åren

Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030: läs mer
Utredningen Finlands skärgårds- och insjöturism utvecklas till europeisk attraktionsfaktor (2017): läs mer
Stugbarometern (fi) 2016 PDF 2,5MB pdf 2,5MB: läs mer
Utredning av utvecklingen av fiskmarknadsevenemang (2016) PDF 2,8MB pdf 2,8MB: läs mer
Utredning av kriterierna för skärgårdsdel (2016) PDF 524kB pdf 524kB: läs mer
Utbud och efterfrågan på tomter och byggnadspolitiken i skärgård utan fast vägförbindelse, TEM rapporter, 19/2013: läs mer