Skärgårdsdelegationens projekt

Skärgårdsprogrammet 2020-2023

Det pågående arbetet med skärgårdsprogrammet lyfter fram mål och föreslår teman för utveckling av skärgårdsområdena 2020-2023. Programmet är det sjätte skärgårdspolitiska programmet. Det fortsätter arbetet för en långsiktig och kunskapsbaserad utveckling av skärgården. Programmet utarbetas i samarbete med olika myndigheter och organisationer och skärgårdsborna får också sin röst hörd: över 2 100 skärgårdsinvånare och personer som är intresserade av skärgårdsfrågor får berätta om sina tankar och komma med synpunkter. 

Läs mer

Utredning om skärgårdskriterier

Utredningen om skärgårdskriterier består av två helheter: precisering av begreppet skärgård och utarbetande av kriterier som definierar skärgårdskommuner. Syftet med utredningen är att skapa ett jämlikt och transparent kriterium som inte lämnar så mycket rum för tolkning både i fråga om begreppet skärgård och i fråga om definitionen av en skärgårdskommun. Avsikten är att de nya kriterier som definierar skärgårdskommunerna bättre och utöver antalet skärgårdsbor ska beakta förhållandena i skärgården och förhållandenas konsekvenser för den kommunala ekonomin. Utöver antalet permanenta invånare i skärgården är målet också att beakta fritidsboendet, människornas multilokalitet.

Vid fastställandet av skärgårdsområden och skärgårdskommuner är avsikten att använda geografisk information och annat statistiskt material. Målet är att definiera Finlands alla skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar och komma ur den nuvarande situationen där man med jämna mellanrum kommer med förslag till nya skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar som ska tas med i förordningen.
Utredningsarbetet görs i nära samarbete med de nuvarande skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdelar. 

Projektet blir klart i slutet av 2020.

Utredning om framtidens skärgårdstrafik

Utredningen Framtidens skärgårdstrafik är ett utredningsarbete som startats av skärgårdstrafikarbetsgruppen. Målet är att producera aktuell och framtidssonderande information om utveckling av skärgårdstrafiken med beaktande av bestämmelserna om materiel och trafikering, utveckling av dem samt kundernas och tjänsteproducenternas behov. I utredningsarbetet studeras också nya alternativa sätt att ordna framtidens skärgårdstrafik. Med skärgårdstrafik avses i detta utredningsarbete förbindelsefartygstrafik. 

Utredningens delområden

 • kundernas och tjänsteproducenternas behov
 • materiel och trafikering
 • de möjligheter att utveckla trafiken som digitaliseringen av trafiken ger
 • finansiering och administration av trafiken
 • skärgårdstrafiken 2.0 – vision för framtidens skärgårdstrafik

Läs mer

Policyerna för skärgårds- och insjöområden i Europa

Målet med utredningen av policyerna för skärgårds- och insjöområden i Europa, som färdigställdes i november 2018, var att skapa en bild av antalet öar med fast bosättning och befolkning i Europa, hur skärgårds- och insjöområden har beaktats i regionalpolitiken samt analysera och jämföra resultaten med motsvarande uppgifter i Finland och ge utvecklingsrekommendationer för EU:s följande programperiod. Studien visar att Finland som ett av de största skärgårds- och insjöländerna i Europa har en europeiskt sett välutvecklad skärgårdspolicy som bygger på lag.

Läs mer

Utredningar under de senaste åren

 • Utvärdering av skärgårdspolitiken (Saaristopolitiikan arviointi) (2018): läs mer
 • Slutrapport från projektet Skärgårds- och insjöturismen – Goda turistprodukter (Saaristo- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet): läs mer
 • Delningsekonomi – en möjlighet i skärgårds-, kust- och insjöområdena (Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena) (2018): läs mer
 • Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030: läs mer
 • Utredningen Finlands skärgårds- och insjöturism utvecklas till europeisk attraktionsfaktor (2017): läs mer
 • Stugbarometern (fi) 2016 PDF 2,5MB pdf 2,5MB: läs mer
 • Utredning av utvecklingen av fiskmarknadsevenemang (2016) PDF 2,8MB pdf 2,8MB: läs mer
 • Utredning av kriterierna för skärgårdsdel (2016) PDF 524kB pdf 524kB: läs mer
 • Utbud och efterfrågan på tomter och byggnadspolitiken i skärgård utan fast vägförbindelse, TEM rapporter, 19/2013: läs mer