Uppdatering av skärgårdslagen

Enligt Petteri Orpos regeringsprogram ska det göras en uppdatering av skärgårdslagen – på denna sida finns information om hur uppdateringen av lagen framskrider

Aktuellt

Vad är det fråga om?

  • Lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494) är från 1981. Det har inte gjorts någon systematisk uppdatering av lagen sedan dess.
  • Skärgårdslagen är den institutionella grundpelaren i utvecklingen av skärgården. Internationellt sett har Finland en unik skärgårdslag. Lagen är väldigt viktig för skärgårdsborna, eftersom staten i och med lagen identifierar och erkänner skärgårdens särställning. Syftet med lagen är att rikta särskild uppmärksamhet mot skärgårdens särförhållanden.
  • Skärgårdslagen behöver uppdateras, både till strukturen och till innehållet. Den övriga lagstiftningen har förändrats under de senaste 40 åren. Behovet av strukturella ändringar har bland annat att göra med grundlagen, som trädde i kraft 2000. Även skärgården som verksamhetsmiljö har förändrats. En av de största förändringar som skett i skärgården är att antalet säsongsboende ökat och att det blivit allt vanligare att bo på flera platser.
  • Ett av målen i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering är att se över skärgårdslagen. Vid jord- och skogsbruksministeriet gjordes åren 2021–2023 en bedömning av behovet att uppdatera skärgårdslagen. Slutsatserna i bedömningen ligger till grund för målet.
  • Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att bereda en reform av skärgårdslagen. Arbetsgruppens mandatperiod är 25.1.2024–31.12.2026. Ett sekretariat har också tillsatts till stöd för arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska utarbeta regeringens proposition med förslag till skärgårdslag utifrån de utkast till paragrafer som sekretariatet utarbetar. Arbetsgruppen i projektportalen.
  • Som en del av omarbetningen av skärgårdslagen kommer det i anknytning till paragrafutkasten att ordnas diskussionstillfällen 2025 och en remissrunda 2026. Vid beredningen hörs skärgårdsdelegationen (SANK), som har möjlighet att kommentera utkasten till paragrafer under arbetets gång.

Planerad tidsplan

1/2024 Arbetsgruppen tillsätts och arbetet inleds


1–5/2024 Arbete i arbetsgruppen


17.5.2024 Samråd med de nuvarande skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdel samt de välfärdsområden som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård


5/2024 Enkät i dinåsikt.fi


6–12/2024 Arbete i arbetsgruppen


1–12/2025 Arbete i arbetsgruppen och diskussionsmöten


8–12/2025 Konsekvensbedömning


1–2/2026 Remissbehandling


9/2026 Regeringen lämnar propositionen till riksdagen


10–11/2026 Riksdagsbehandling


12/2026 Lagen stadfästs


1/2027 Lagen träder i kraft

Behandling av paragraferna (med förbehåll för ändringar)

29.1.2024 Inledande möte, paragraferna behandlas inte var för sig


6.3.2024 2 § Lagens syfte; 3 § Skärgårdsbegreppet; 9 § Skärgårdskommun


23.5.2024 8 § Planering av områdenas disposition


26.9.2024 5 § Trafik- och transportservice


3.12.2024 6 § Basservice och specialservice


Februari 2025: 12 § Miljövårdsbidrag


April 2025: 10 § Skärgårdskommunens ekonomiska ställning; 11 § Skötsel av skärgårdsärenden i kommunen


Juni 2025: 4 § Stödjande av näringslivet; 7 § Statliga arbetsplatser


Oktober 2025: 14 § Skärgårdsdelegationen


December 2025: Alla paragrafer

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet