Övergripande säkerhet

Skärgårdsdelegationen, landsbygdspolitiska rådet och den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden har sammanställt ett informationspaket om den övergripande säkerheten.

Den övergripande säkerheten inklusive försörjningsberedskapen har under de senaste åren blivit en del av den dagliga debatten och nyhetsrapporteringen. Detta i och med de chocker som drabbat världen, varav Rysslands anfallskrig mot Ukraina är den senaste. På olika områden möter man dessa chocker på olika sätt och man har även olika möjligheter att hantera förändringar som rubbar vardagen. Förhållandena i olika områden varierar stort beroende på geografi, samhällsstruktur och läge, skärgårdseller insjökaraktäristika, befolknings- och näringsstruktur samt socioekonomiska och kulturella faktorer. Landsbygds- och skärgårdsområden fungerar i många hänseenden på olika sätt än städerna, varför även beredningen, besluten och politiken påverkar olika områden på olika sätt. Landsbygdens och skärgårdens glesbygdsområden som ligger bortom besvärliga förbindelser bör ägnas särskild uppmärksamhet, framför allt i dessa exceptionella tider.

En livskraftig landsbygd och skärgård utgör grunden får många livsviktiga funktioner. Bebodda och aktiva landsbygds- och skärgårdsområden bidrar till säkerheten i hela Finland. Lokalbefolkningens roll som experter på det egna området är viktig, till och med ovärderlig, i exceptionella tider. Vi, medlemmarna i landsbygdspolitiska rådet, skärgårdsdelegationen och den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden, vill att man i den planering och de beslut som gäller och påverkar den övergripande säkerheten fäster särskild uppmärksamhet vid landsbygds- och skärgårdsområdena och vid de människor som bor där och de företag som verkar där.

Syftet med det bifogade informationsunderlaget (på finska) är att öka kännedomen om särdragen i landsbygds- och skärgårdsområdena. Underlaget är tänkt att vara ett stöd för det beslutsfattande och den beredning som syftar till att stärka och utveckla försörjningsberedskapen och den övergripande säkerheten samt livskraften i olika områden och i hela landet.

Informationspaket: Levande landsbygds- och skärgårdsområden och övergripande säkerhet