Myndigheter

Forststyrelsen

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som har både affärsverksamhet och offentliga förvaltningsuppgifter. Forststyrelsen besitter drygt 12 miljoner hektar statsägda mark- och vattenområden, och dess utmanande uppgift är att sköta och använda dessa områden så att de gagnar det finländska samhället så bra som möjligt.

https://www.metsa.fi/home

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet för inre säkerhet under inrikesministeriet. Syftet med gränsbevakningsväsendets verksamhet är att bevara fredliga förhållanden vid våra gränser. Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter är gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet, gränskontroller av persontrafiken vid gränsövergångsställena, i hamnarna och på flygplatserna samt räddningsverksamhet i synnerhet till havs.

https://www.raja.fi/