Andra organisationer

FÖSS – Finlands öar rf

FÖSS ordnar årligen evenemang så att skärgårds- och öbor kan träffas och leder projekt med målsättningen att trygga och utveckla servicen på öarna. Föreningen är grundad 2006. Våra medlemmar är privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. FÖSS är medlem i ESIN, European Small Islands Federation, som aktivt arbetar för att öka samarbetet mellan EU och de nationella ö-föreningarna.

http://foss.fi/

Centralförbundet för Fiskerihushållning

Centralförbundet är en landsomfattande tvåspråkig organisation för utveckling och främjande av fiskerihushållningen. Förbundet är tillsammans med sina medlemsorganisationer en förespråkare och aktör för en hållbar och ansvarsfull användning och förvaltning av fiskresurserna.

https://ahven.net/

Skärgårdshavets biosfärområdet

Biosfärområdets uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap på en hållbar grund.

http://biosfar.fi/

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

Förbundet bevakar de finländska kommersiella fiskarnas och den finländska fiskerinäringens intressen.

http://www.sakl.fi/index.php/fi/

Finlands Fyrsällskap

Fyrsällskapet har målet att skydda fyrar och fyrarnas byggnads- och kulturarv. Till skyddsobjekten hör också värdefulla båkar, kummel och ledfyrar i skärgården och insjöarna. Sällskapet sprider information om fyrar och fyrtraditioner och gör allmänheten medveten om situationen för hotade objekt.

https://www.majakkaseura.fi/

Föreningen Finlands turistorganisationer-FFTO rf

Föreningen är ett gemensamt organ för de regionala organisationerna inom inhemsk turism, för turistcentrumorganisationerna och turistbyråerna samt en intressebevakningsorganisation i förhållande till turistbranschens centralorganisationer, statens turistförvaltning och andra sammanslutningar i branschen.

http://www.suoma.fi/

Finlands Egnahemsförbund rf

Förbundet är den enda landsomfattande intressebevaknings- och serviceorganisationen för småhus- och fritidsinvånare som främjar en småhusdominerad livsstil.

https://www.omakotiliitto.fi

Fritidsboendes förbund

Förbundet är fritidsinvånarnas landsomfattande intresse- och intressebevakningsorganisation som består av lokala fritidsinvånarföreningar och landsomfattande föreningar.

https://www.vaal.fi/