Översikt över skärgårdspolitiken under 2022

År 2022 var det tredje verksamhetsåret för skärgårdsdelegationen (SANK) som tillsattes 2019. Verksamhetens riktlinjer kommer från det gällande programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023. Under 2022 var de viktigaste temana i verksamheten särskilt barn och unga (ett kontinuum från 2021) samt kultur.

Under 2022...

..Höll SANK sex möten. Ett av mötena var ett två dagar långt vintermöte som ordnades i Korsholm. Bland annat följande ärenden stod på mötesagendan:

 • Synligheten av frågor som gäller skärgården i välfärdsområdesvalet och ett informationspaket i anknytning till detta för de valda fullmäktigeledamöterna.
 • Färdigställandet av typindelningen av skärgårdsområden.
 • Aktuella översikter gällande undervisnings- och kulturministeriets kulturarvsstrategi samt Museiverkets Handlingsplan för det vattenanknutna kulturarvet.
 • Verksamheten i arbets- och näringsministeriets Habitability-nätverk som handlar om skärgårdsområden och dess framsteg.
 • Reform av lotsningslagen.
 • Läget för Saima kanal i och med Rysslands anfallskrig.
 • Idrifttagning av virtuella vajrar på färjor.
 • Tillämpning av den japanska modellen för hembygdsdonation i Finland.
 • Verksamheten i Harvaturva-nätverket som koordineras av inrikesministeriet.
 • Försörjningsberedskapsorganisationens projekt Toimintavarma myymäläverkosto och skärgårdsaffärernas roll som en del av verksamhetsnätverket.
 • Presentation av Finlands Byars verksamhet.
 • Presentation av kuststrategin som har tagits fram av miljöministeriet.
 • SANK:s mål för regeringsprogrammet under 2023–2027.

..Arbetsgruppen för färjor vid enskilda vägar, som har tillsatts av SANK, deltog på dagarna för färjor vid enskilda vägar som ordnades av Vägföreningen i Finland och SANK i Nyslott och gav sitt utlåtande om förordningen om enskilda vägar. I och med den nya förordningen är den statsunderstödsprocent som gäller färjor vid enskilda vägar minst 80 procent, men emellertid högst 85 procent.

..SANK deltog aktivt i diskussioner om skärgårds- och vattenområden:

 • SANK sände till välfärdsområdenas fullmäktigeledamöter ett informationspaket om beaktande av skärgårdsinvånarnas och skärgårdens särdrag, då välfärdsområdena planerar tjänster och tjänstestrukturen i sina områden.
 • SANK sände tillsammans med Korsholm och Kimitoöns kommuner samt Raseborg stad ett ställningstagande angående placeringen av sjöbevakningsstationer. I ställningstagandet framfördes den gemensamma uppfattningen om att de platser där sjöbevakningsstationerna ligger inte ska ändras, utan att man bör bevara de nuvarande stationerna och ändra dem till att bättre tillgodose Gränsbevakningsväsendets behov.
 • SANK och MANE utarbetade ett gemensamt ställningstagande om beslutet om nedläggande av skolan Epoon koulu i Borgå skärgård. I ställningstagandet togs upp att det är viktigt att beakta barnfamiljers behov i skärgården och landsbygden, när man planerar skolnät, skolors läge och elevernas skolresor. Dessutom påminde ställningstagandet om olika möjligheter att ordna undervisning.
 • SANK ordnade separata möten med Gränsbevakningsväsendet angående planer för utveckling av sjöbevakningsstationer samt med kommunikationsministeriet om idrifttagning av virtuella vajrar på färjor.
 • SANK:s expertis utnyttjades vid uppdatering av postlagen.

..SANK gav uttalanden om följande ärenden:

 • Fastighetsskattereformen
 • Lotsningslagen
 • Ändring av förordningen om enskilda vägar
 • Gränsbevakningsväsendet: Ibruktagandet av basen i Lappvik
 • Stödområden för EU:s regional- och strukturpolitik
 • Tillgång till statens tjänster och deras öppettider
 • Nedläggning av Pellinge gruppfamiljedagvårdsenhet
 • Dessutom utnyttjandes SANK:s expertis i anknytning till lagstiftning och förordningsändringar som gäller förbättring av kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen samt totalrevisionen av lagen om hemkommun.

..NTM-centralen i Egentliga Finland startade i anknytning till utvecklingstrycket på förbindelsefartygstrafiken en styrgrupp för trafiken på enskilda vägar. Gruppen har representanter från kommunikationsministeriet, Traficom, NTM-centralen i Egentliga Finland samt SANK. Styrgruppen hade två möten under 2022. Vad gäller förbindelsefartyg bekantade sig SANK under våren med det eldrivna förbindelsefartyget Eloise som har tillverkats av företaget Uudenkaupungin Työvene.

..SANK fortsatte att genomföra skärgårdsprogrammet:

 • Regionala evenemang som gäller implementering av programmet och som inleddes 2021 fortsatte i början av 2022 i Hailuoto, Jyväskylä, Kotka, Nådendal, Raseborg, Pargas och Sibbo.
 • Under 2022 var kultur tyngdpunkten, men tillgänglighet samt barn och unga, som var tyngdpunkter under 2021, var aktuella också under 2022:

..det arbete med att uppdatera skärgårdslagen som inleddes 2021 fortsatte. En utvärderingspromemoria om behovet att uppdatera lagen skickades ut på remiss i november. I promemorian framläggs paragrafspecifika observationer som gäller uppdatering av lagen.

..man fick för första gången Finlands skärgårdsområden på kartan efter att skärgårdstypologin som inleddes av Ubigu Oy och slutfördes av Finlands miljöcentral blev färdig. Skärgårdsklassificeringen är en statistisk och geografisk områdesklassificering där Finlands områden klassificeras i fem områdesklasser: yttre skärgård, mellanskärgård, inre skärgård, skärgård på fastlandet samt andra fastlands- och vattenområden.

..SANK inledde beredningen av mål för regeringsprogrammet under 2023–2027. Målen för regeringsprogrammet gavs ut under Skärgårdens superdagar i början av november. Syftet med SANK:s mål för regeringsprogrammet är att skärgården ska förbli livskraftig alla dagar om året. Målen gäller såväl uppdatering av skärgårdslagen, skärgårdens tillgänglighet, tjänster och sysselsättning, multilokalitet, skärgårdens unika miljö, natur och kultur som kristålighet.

..SANK finansierade följande projekt:

..SANK ordnade Skärgårdens superdagar i riksdagen 8–9.11. Under superdagarna bjöd SANK in cirka 250 elever från skärgårdsskolor och deras lärare för att bekanta sig med riksdagen och riksdagsledamöternas arbete. Under superdagarna omvandlades Lilla parlamentets auditorium till ett skärgårdstorg, där besökarna fick bekanta sig med många olika skärgårdsaktörer. Superdagarna kulminerade i det riksomfattande skärgårdsseminariet 2022.