Bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen på remiss fram till den 5 januari 2023

Bedömningspromemoria om behovet att uppdatera skärgårdslagen har skickats på remiss. Avsikten med promemorian är att den ska fungera som underlag för uppdateringen av skärgårdslagen, ett arbete som kan påbörjas tidigast under den regeringsperiod som börjar 2023.

Lagen om att främja skärgårdens utveckling antogs 1981. Största delen av lagen har förblivit oförändrad i mer än 40 år. Skärgården som verksamhetsmiljö liksom annan lagstiftning har förändrats under de senaste fyrtio åren. Därför behöver skärgårdslagen uppdateras både i fråga om struktur och innehåll.

I promemorian anges paragraf för paragraf de eventuella förändringsbehoven. Promemorian tar också upp vilka frågor som bör beaktas när paragrafen eventuellt uppdateras. Det ges inte bara ett utan flera alternativ för uppdateringen. I överensstämmelse med lagens namn används i promemorian benämningen skärgårdsområde, men med denna avses också vattendragsområde.

Bedömningspromemorian har utarbetats i en tjänstemannaarbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt. De ministerier som har det största ansvaret när det gäller lagen och dess paragrafer ombads utse representanter till arbetsgruppen. I samband med utredningsarbetet ordnades regionala samrådsmöten och en elektronisk enkät skickades till skärgårdsborna. Remissomgången ger intressegrupperna en ytterligare möjlighet att påverka innehållet i bedömningspromemorian.

Bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen finns på Utlåtande.fi. Utlåtandena ska lämnas in via Utlåtande.fi senast den 5.1.2023. Innehållet i bedömningspromemoria utvecklas på basis av remissbehandlingen.

Tilläggsinformation