Förberedelser för en uppdatering av skärgårdslagen har inletts

Uutiset
Illustrationsbild,

Skärgårdsbornas egen lag, lagen om främjande av skärgårdens utveckling, utfärdades 1981. Lagen är viktig för skärgårdsborna, eftersom staten i och med den fastställer att det behöver tas särskild hänsyn till skärgårdens särförhållanden. I skärgårdslagen finns bestämmelser om bland annat trafik- och transportservice, annan service och stödjande av näringslivet i skärgården.

Samhället och omvärlden har förändrats efter att skärgårdslagen trädde i kraft. I och med en ökad multilokalitet, dvs. det att människor vistas på många olika ställen, är antalet människor som bor och tillbringar tid i skärgården större än någonsin. För fyra decennier sedan kunde knappast någon föreställa sig att internet och e-tjänster skulle bli en del av vardagen, utan då var det viktigt att få elektricitet ut till öarna. Också sättet att skriva lagar har förändrats på 40 år. Därför behöver skärgårdslagen uppdateras i både lagtekniskt och innehållsmässigt hänseende.

För att uppdateringen av skärgårdslagen ska lyckas, krävs det att uppdateringen står inskriven i regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering nämns en sådan uppdatering dock inte. Med andra ord kan det egentliga arbetet med att revidera lagen inte inledas än, men förberedande arbete för revideringen inleddes i slutet av 2021. I det förberedande arbetet görs en bedömning av i vilka avseenden lagen behöver uppdateras, vad som fungerar och vad som inte gör det.

Det förberedande arbetet för revideringen görs på ett öppet och inkluderande sätt. Ett exempel på det var de tolv regionala diskussionsmöten som ordnades kring årsskiftet. I diskussionsmötena deltog nästan 200 representanter för skärgårds- och insjöområden från 23 kommuner. I mötena deltog såväl kommunala beslutsfattare, företagare, representanter för civilsamhällesorganisationer som skärgårdsbor. För att kartlägga hur lagen behöver uppdateras har det sänts en enkät till skärgårdsborna. Den kan besvaras fram till den 15 april 2022. Enkäten finns på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/B1C5B46080CA345D. Alla som är intresserade av skärgårdsfrågor är välkomna att svara på den.

Även efter enkäten är det möjligt att delta i det förberedande arbetet för uppdateringen av skärgårdslagen. Behoven av ändringar i lagen sammanställs i en bedömningspromemoria, som ska sändas på remiss i slutet av sommaren. Vem som helst kan lämna remissvar om den. Meningen är att arbetet ska bli klart före utgången av 2022.

Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av Elina Auri, ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, tfn 0295 162 041 och av Sami Tantarimäki, planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn 0295 162 330.