Skärgårdspolitikens historia

Historiikki: kalastusvene
Pellinge, Borgå (Museiverket)

1949

Statsrådet tillsätter på förslag av jordbruksministeriet en skärgårdskommitté för att utreda levnadsförhållandena i skärgårdskommunerna och komma med förslag om hur de kan förbättras samt för att ge utlåtanden till myndigheterna i frågor om skärgårdsförhållandena. Kommitténs arbete omfattade endast havsområdena, insjöarnas skärgårdar var inte inkluderade.

1958

Statsrådet tillsätter på jordbruksministeriets förslag en delegation för att bereda frågor i anslutning till skärgårdens ekonomiska och sociala frågor samt andra frågor gällande de särskilda förhållandena i skärgården. Detta organ kan anses vara den första Skärgårdsdelegationen, även om det officiellt inte hette så. Ralf Törngren fortsätter som ordförande.

Historiikki: Ralf Törngren
Skärgårdkommittées ordförande, utrikesminister Ralf Törngren (Hufvudstadtsbladet)

1960

En skärgårdskommitté för inre Finland tillsätts och den fortsätter sin verksamhet till 1964. Till ordförande utses utrikesminister Ralf Törngren.

1961

En förordning utfärdas om skärgårdsdelegationen, så nu har den äntligen fått officiell status.

1962

Medlemmarna i skärgårdsdelegationen utnämns. Till ny ordförande utses professor Ilmari Hustich.

Ordförande, prof. Ilmari Hustich överlämnar ett brev från delegationen till prepremiärministern Johannes Virolainen (Hufvudstadtsbladet).

1964

Enligt den nya förordningen om skärgårdsdelegationen fick delegationen också en representation för inre Finland.

Representanten för det inre Finland kommer at gå med i delegationen. Puumala, Pistohiekka (Teuvo Kanerva/ Museiverket).

1986

Genom en organisationsändring vid inrikesministeriet bildas en byrå för landsbygds- och skärgårdsärenden vid den regionpolitiska avdelningen. Enligt förordningen verkade också den regionpolitiska delegationen, skärgårdsdelegationen och delegationen för samiska ärenden vid avdelningen.

Medlemmar av delegationen i Savonlinna, 1986 (Esko Kuusisto)

1988

Jorma Leppänen inleder arbetet som ordinarie sekreterare för delegationen.

Generalsekreteraren Jorma Leppänen och projektchef Heli Kotilainen blir intervjuad (SANK:s arkiv).

2008

Regionalpolitiken, inklusive skärgårdspolitiken, överförs till det nyinrättade arbets- och näringsministeriet. Regionutvecklingsenheten vid ministeriets avdelning för regional utveckling svarade för skärgårdspolitiken, landsbygdspolitiken och stadspolitiken.

 Regionalpolitken kommer att överforas till arbets- och näringsministeriet. Juokslahti by i Jämsä.

2016

Skärgårdspolitiken och landsbygdspolitiken flyttas i enlighet med regeringsprogrammet till jord- och skogsbruksministeriet. Administrativt underordnas de enheten för landsbygdsutveckling vid livsmedelsavdelningen.

Skärgårdprogrammet overlämnas till jord- och skorbruksminister Jari Leppä 20.6.2017. Främsta raden vänster: Hanna Kosonen, Jari Leppä, Stefan Wallin. Bakre raden: Jorma Leppänen, Per-Stefan Nyholm (Uudenmaan Liitto) och Heikki Ojala (Pohjois-Pohjanmaan Liitto).