Arbetsgrupper

vinterfärjan
Skärgårdsdelegationens arbetsgrupper har var och en tillsatts för att arbeta med frågor som gäller skärgårds- och insjöområden. Arbetsgrupperna är skärgårdskriteriearbetsgruppen, skärgårdstrafikarbetsgruppen och gruppen för färjor vid enskilda vägar.

Skärgårdskriteriearbetsgruppen

Denna arbetsgrupp ska utreda och precisera definitionen av skärgårdsområde samt kriterierna för en skärgårdskommun (skärgårdslagen, lagen om främjande av skärgårdens utveckling, 3 och 9 §). Behovet av att inrätta en arbetsgrupp uppstod när en arbetsgrupp som tillsatts av delegationen beredde en från och med ingången av 2020 gällande förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas. Enligt arbetsgruppen ger begreppen skärgård och skärgårdskommun i skärgårdslagen för mycket rum för olika tolkningar. Målet är att de nya kriterier som definierar skärgårdskommunerna bättre ska beakta förhållandena i skärgården och konsekvenserna för den kommunala ekonomin. Målet är att också beakta fritidsboende i kriterierna.

Arbetsgruppens medlemmar

 • Finansministeriet: Ville Salonen
 • Arbets- och näringsministeriet: Tuula Manelius
 • Jord- och skogsbruksministeriet: Christell Åström
 • Kommunförbundet: Taina Väre
 • Norra Österbottens förbund: Heikki Ojala
 • Österbottens förbund: Gustav Nygård
 • Satakuntaförbundet: Jyrki Tomberg
 • Egentliga Finlands förbund: Sami Heinonen
 • Nylands förbund: Tero Suursalmi
 • Päijänne-Tavastlands förbund: Juha Hertsi
 • Sydkarelens förbund: Jari Lantta
 • Norra Karelens landskapsförbund: Seppo Tiainen
 • Södra Savolax förbund: Janne Nupponen
 • Skärgårdsdelegationen: Raimo Kurki

Skärgårdstrafikarbetsgruppen

Skärgårdstrafikarbetsgruppen är skärgårdsdelegationens egen arbetsgrupp. Delegationen tillsatte arbetsgruppen för att arbeta med följande frågor som ingår i regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering: moderniseringen av materielen inom skärgårdstrafiken fortsätter; skärgårdstrafiken ska förbli avgiftsfri. Arbetsgruppen har till uppgift att

 • utreda hur skärgårdstrafiken bör utvecklas så att den bättre än nu tillgodoser de permanent bosatta invånarnas och fritidsinvånarnas, skärgårdsföretagarnas, turisternas och besökarnas behov
 • analysera efterfrågan och utbudet av nödvändiga transporttjänster med beaktande av alla ska få jämlika tjänster
 • bedöma den återstående livslängden för den nuvarande materielen
 • överväga hur avtal om tjänsteproduktion i fråga om giltighetstid och tryggande av finansieringen av dem ska kunna ingås så att tjänsteproducenterna inom ramen för avtalen kan agera tillräckligt långsiktigt

Arbetsgruppens medlemmar

 • Skärgårdsdelegationen: Raimo Kurki (arbetsgruppens ordförande)
 • Skärgårdsdelegationen: Elina Auri
 • NTM-centralen i Egentliga Finland: Jari Nieminen
 • Transport- och kommunikationsverket: Juha-Matti Korsi
 • Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland ry: Juha Nyberg
 • Sjöfartsverket: Sari Repka
 • Delegationen för yttre skärgården: Tiina Johansson
 • Nylands förbund: Sami Heinonen

Arbetsgruppen för färjor vid enskilda vägar

Arbetsgruppen har till uppgift att följa upp och bereda ärenden samt utarbeta förslag som gäller färjor vid enskilda vägar. Målet är att förbättra färjornas funktion.

Arbetsgruppens medlemmar:

 • Egentliga Finland: Teijo Lehtola, Jari von Zweygbergk (arbetsgruppens ordförande)
 • Östra Finland: Esko Mielikäinen, Tapio Mikkonen
 • Mellersta Finland: Timo Enqvist
 • Sydöstra Finland: Taisto Kainulainen, Eeva-Liisa Inkeroinen (vice ordförande), Pekka Riikonen