Skärgårdsdelegationen

Skärgårdsdelegationen är en central aktör som sköter skärgårdsfrågor.

Skärgårdsdelegationen är en permanent delegation som tillsätts av statsrådet. Delegationens verksamhet baserar sig på skärgårdslagen (494/1981) och förordningen om skärgårdsdelegationen (387/1987, 1316/1993, 752/2019).

Delegationen medverkar i att utveckla skärgårdsområdena tillsammans med landskapen, kommunerna, de statliga myndigheterna och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en heltidsanställd generalsekreterare. Sekretariatets medlemmar företräder ministerierna, landskapsförbunden och kommunerna. Ytterligare deltar en representant för Ålands skärgårdsnämnd som sakkunnigmedlem i delegationens möten.

Skärgårdsdelegationen har en viktig roll i tillsynen över skärgårdslagen. Delegationen bereder åtgärder för att främja skärgårdens utveckling och följer upp åtgärdernas effekter. Till skärgårdsdelegationens uppgifter enligt förordningen hör att

  • följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling
  • aktivt följa förhållandena i skärgården och skaffa behövliga uppgifter om dem
  • samarbeta med skärgårdskommunerna, kommunerna med skärgårdsdelar, andra skärgårdsområden och insjöområden samt organisationer och statliga myndigheter som är verksamma i dessa områden
  • bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgårdspolitiska principbeslut eller andra motsvarande beslut i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden, statliga myndigheter och andra aktörer
  • behandla framställningar som gjorts hos delegationen av kommuner, landskapsförbund, statliga myndigheter och organisationer samt vid behov av andra aktörer
  • göra framställningar och ge utlåtanden

Utöver dessa uppgifter organiserar skärgårdsdelegationen årligen flera utvecklingsprojekt, som hänför sig till exempel till att utveckla skärgårdens näringsliv, utnyttja fritidsboende och stugliv som resurser i områdena och förbättra nivån på transportservicen.