Förbindelser och transporter i skärgården

Näkymä autosta lossille

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för ett livskraftigt område. Ur skärgårdens perspektiv finns det två viktiga dimensioner av tillgänglighet, nämligen inre och yttre tillgänglighet. Ur den fast bosatta befolkningens synvinkel spelar områdets inre tillgänglighet, dvs. tillgängligheten i fråga om service och arbetsplatser, en central roll. Ur turistnäringens synvinkel är den yttre tillgängligheten viktig, dvs. att skärgårdsområdena är lättillgängliga för personer från andra orter i Finland och från andra länder. God tillgänglighet och fungerande förbindelser är viktiga faktorer också med tanke på säkerheten och försörjningsberedskapen.

Tillgängligheten i fråga om service och arbetsplatser kan vara en faktor som gör det möjligt att bo i skärgården och som därmed kan attrahera nya och hålla kvar befintliga invånare. Däremot är dålig tillgång till service och ovisshet om den framtida tillgången till service faktorer som gör det svårt att bo i skärgården. Tillgängligheten i fråga om service och arbetsplatser är beroende både av deras läge och av trafiksystemet. I och med att servicenätverket har bantats ned är tillgången till service allt mer beroende av trafiksystemets funktion. Behovet av att ta sig över och runt vattendrag hör till skärgårdens särdrag och kräver specialåtgärder inom trafiksystemet.

Ur turistnäringens synvinkel är det synnerligen viktigt att skärgården är lättillgänglig på ett bekvämt sätt för människor som bor på andra orter i Finland och i andra länder, eftersom resan i sig redan är en del av upplevelsen. Vid sidan av trafikinfrastrukturens funktion spelar trafiktjänsternas tillgänglighet samt resekedjans funktion mellan olika transportformer en central roll när det gäller turismen. En annan faktor som gör skärgårdsturismen attraktiv är att också kunder som saknar bil och båt kan komma ut i skärgården så smidigt som möjligt. I detta avseende har kollektivtrafiken, de övriga trafiktjänsterna och möjligheterna att hyra transportmedel en avgörande roll. Båtlivet utgör en naturlig del av skärgårdsturismen, vilket innebär att resmålen och tjänsterna måste vara lättillgängliga även sjöledes. Båtlivsinfrastrukturen, hamnnätverket och servicenätet eller bristen på dessa spelar en betydande roll i bedömningen av olika skärgårdsområdens attraktionskraft som båtlivs- och turistmål.

Med tillgänglighet avses också tillgänglighet med hjälp av datakommunikationsförbindelser. Tillgången till digitala tjänster och platsoberoende arbete kräver fungerande datakommunikationsförbindelser och transporttjänster. Utöver detta möjliggör digitala förbindelser en nästan gränslös tillgång till olika tjänster. Datakommunikationsförbindelserna har fått allt större betydelse, inte minst i och med de restriktioner som coronaviruset medförde, då en miljon finländare snabbt övergick till distansarbete och skolorna till distansundervisning. Samtidigt ökade behovet av digitala tjänster avsevärt. Platsoberoende arbete har visat sig vara populärt, och antagligen kommer allt fler att fortsätta arbeta på distans även efter att restriktionerna upphävs. Platsoberoende arbete kan ha stor betydelse på lokalt plan, vilket man bör beakta i skärgårdsområdena.

Även de digitala tjänsterna verkar ha kommit för att stanna. Utan snabba och funktionssäkra datakommunikationsförbindelser är verksamhetsförutsättningarna i skärgården svaga. Datakommunikationsförbindelserna kan i praktiken erbjudas antingen som fast optisk fiber eller som mobilförbindelser, beroende på vilketdera alternativet som är ändamålsenligast för respektive område. I Insjöfinland och på kusten är en fast förbindelse ett realistiskt alternativ, men längre ut till havs och i insjöskärgårdarna är en mobilförbindelse många gånger den mest praktiska lösningen. För att mobilförbindelserna ska motsvara arbets- och servicebehoven gäller det att se till att nätkapaciteten räcker till även under semesterperioder, då nätanvändningen är som störst i skärgården i och med den stora fritidsbosättningen och turistsäsongen.

Förbindelser och transporter i skärgården: de viktigaste målen

 • Trygga skärgårdsområdenas tillgänglighet; 
  • Vidareutveckla skärgårdstrafiken så att den tjänar alla skärgårdsbors behov: såväl alla fast bosatta och fritidsbosatta i skärgården som företagarna och turisterna
  • Säkerställa en avgiftsfri, fungerande och passagerarvänlig förbindelsebåtstrafik (tillgänglighet)
  • Säkerställa att landsvägsfärjornas turtäthet möjliggör fast bosättning, pendling och företagsutveckling året runt i skärgården 
  • Förbättra skärgårdens tillgänglighet för de användargrupper som saknar egen bil och båt 
  • Förbättra datakommunikations- och telefonförbindelsernas funktion i skärgården
 • Utveckla skärgårdstrafiken med beaktande av miljökraven, säkerheten och olika användargruppers behov
 • Säkerställa att de som bor bakom en privatvägsfärja har en likvärdig ställning jämfört med den övriga befolkningen i skärgården 
 • Utveckla båtlivsinfrastrukturen längs hela kusten bl.a. genom att utvidga ett ändamålsenligt hamn- och servicenätverk.
 • Främja skärgårdstrafikens säkerhet: förbättra vägarnas skick, bygga gång- och cykelvägar samt fästa vikt vid trafikhastigheterna. Beakta förutsättningarna för utryckningsfordons framkomlighet i skärgården.