Skärgårdskultur

Pelastusrengas veneen kyydissä

Utvecklingen av skärgårdarna har varit beroende av vattendragen, som fungerat som en plattform för både näringsverksamhet och transport. Följaktligen präglar vattendragen på många sätt skärgårdskulturen och de livsmiljöer och levnadssätt som hör till den. Människor som färdats till sjöss har alltid fört med sig nya influenser och kulturella fenomen. Av denna anledning förändras skärgårdskulturen ständigt.

Det finns en efterfrågan på skärgårdskultur, vilket innebär att skärgårdskulturen blir allt viktigare för turisterna. Detta skapar en grund för utveckling av turismrelaterade produkter och tjänster. För dem som bor i skärgården är skärgårdskulturen dock ingen upplevelse eller sevärdhet, utan en vardaglig livsmiljö. Därför ska skärgårdskulturen analyseras ur perspektiven för social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

För skärgårdarna skapar skärgårdskulturen utvecklingsmöjligheter, och den bör därför göras kändare utanför skärgårdarna. Ett varumärke måste därför byggas upp, vilket innebär reklam, marknadsföring och produktifiering. Varumärkesbyggandet hänför sig inte enbart till turismen, utan det bör sättas som mål att på ett övergripande sätt utveckla uppfattningarna om skärgårdarna och att konsekvent ge skärgårdarna större vikt även i boendemarknadsföringen.

Vården och beaktandet av den byggda miljön är av stor vikt i utnyttjandet av möjligheterna att utveckla skärgårdskulturen. Skärgårdens kulturella identitet och kulturarv omfattar objekt både ovan mark och under vatten, och det gäller att värna om deras värden på ett hållbart och stimulerande sätt och utnyttja dem som en resurs. De byggda kulturmiljöerna i skärgårdarna ska ges nytt liv och utnyttjas som en resurs inom turismen och kulturturismen. Det är viktigt att hitta en balans mellan att utnyttja det förflutna och nuet i skyddet av skärgårdskulturen, liksom även i utnyttjandet av den. Skärgårdens bärkraft måste definieras i tid, så att skärgårdens värdefulla kulturmiljö kan bevaras.

Skärgårdskultur: de viktigaste målen 

  • Identifiera evenemang som bygger på skärgårdskulturen och skärgårdslandskapet samt verksamhetens potential att ge skärgården nytt liv (även ekonomiska effekter) 
  • Utveckla skärgårdskulturella innehåll som intresserar turisterna 
  • Främja utnyttjandet av starka naturmiljöer i skärgården, såsom nationalparker och världsarvsobjekt 
  • Främja arbetet med att bygga upp skärgårdens varumärke