Natur och miljö

Kolme lehmää luontomaisemassa

Den rena naturen och trivsamma boendemiljön i skärgården är inga självklarheter, utan de kräver långsiktiga och målmedvetna åtgärder. Därför hör skyddet av miljön och vattendragen till kärnan av skärgårdarnas utveckling. Betydande utmaningar som kan nämnas är bland annat övergödningen av Östersjön, särskilt Skärgårdshavets svaga tillstånd, och de förändringar som klimatförändringen medför, såsom översvämningar, det minskande snötäcket och de stigande temperaturerna.

I bekämpningen av klimatförändringen bör skärgårdsområdena betraktas som en del av en helhetslösning. Hållbara och lokala lösningar belastar inte klimatet och miljön lika mycket. Som exempel kan nämnas lokal energiproduktion, digitala lösningar och den potential som identifierats i anslutning till delningsekonomin. Skärgårds- och vattendragsområdena kan ta en betydande roll i arbetet med att främja produktionen och användningen av förnybar energi. Arbetet med att göra skärgården självförsörjande på energi kan också vara förknippat med näringsverksamhetsmöjligheter, och det kan lämpa sig som en gemensam företagsverksamhet för invånarna (t.ex. ön Samsö i Danmark).

Miljöfrågorna berör också skärgårdstrafiken; miljövänliga lösningar ska eftersträvas i fråga om såväl färjorna, vägfärjorna som förbindelsebåterna. I syfte att främja ett hållbart båtliv bör flera båthamnar erbjuda möjlighet att ladda batterier till eldrivna utombordsmotorer. Vidare bör det i alla båthamnar finnas möjlighet att rengöra båtbotten, så att organismer som fäster sig på båten och ökar bränsleförbrukningen kan förebyggas utan att man behöver använda giftiga bottenfärger.

Hållbart fiske och jordbruk minskar koldioxidavtrycket, och i kombination med när- och upplevelseturism ökar det skärgårdens attraktionskraft. För att denna attraktionskraft ska kunna utnyttjas gäller det att bygga upp ett samarbete mellan dem som bedriver miljövänlig primärproduktion och miljömedvetna företagare inom turistnäringen, samt till exempel en portal för elektronisk marknadsföring av produkter och tjänster. Fiske, i synnerhet trålfiske av strömming, upptar också betydande mängder näringsämnen från havet och främjar på så sätt Östersjöns tillstånd.

Naturvården och skyddet av kulturarvet har länge gått hand i hand i skärgårdarna. Skärgårdsborna beundras för sitt levnadssätt, eftersom de respekterar naturen och har anpassat sig till sin miljö på naturens villkor. Naturskyddsområdena i skärgårdarna är således inte kulturlösa, och människornas verksamhet på dem kan inte utplånas. Bevarandet av kulturarvet och de föreslagna naturvårdsåtgärderna har positiva ekologiska effekter och stöder principerna om hållbar utveckling. För projekt som främjar naturvårdsförvaltning och naturens mångfald kan man till exempel söka finansiering från NTM-centralerna eller de lokala Leader-grupperna.

Natur och miljö: de viktigaste målen

  • Främja skyddet av skärgårdsnaturen och vattendragen, i synnerhet Östersjön
  • Främja arbetet med att göra skärgården självförsörjande på energi t.ex. genom försök
  • Utveckla vattentjänsterna och avfallshanteringen i skärgården så att de blir ekologiskt hållbara
  • Uppmuntra aktörerna inom jord- och skogsbruk och fiskeindustrin att införa arbetssätt
  • som inte belastar miljön och vattendragen så mycket
  • Utnyttja och stöda yrkesfisket för att minska näringsbelastningen i Östersjön