Näringsliv och tjänster

En typisk form av företagande i skärgården är mångsyssleri. Också de små företagen spelar en viktig roll i skärgården. De skapar framtidstro, och trendiga företag ökar dessutom ortens attraktionskraft i och med den positiva publiciteten.

Primärproduktionsverksamhet i en särpräglad skärgårdsmiljö erbjuder en möjlighet att producera unika råvaror. Hållbar verksamhet inom jordbruk, trädgårdsodling samt odling av frilandsgrönsaker och bär lämpar sig väl för skärgårdsförhållanden. Dessa verksamhetsformer kan erbjuda en inkomst eller tilläggsinkomst även för mångföretagare, i synnerhet i sådana fall där företagaren själv kan förädla primärproduktionsprodukter till sådana produkter som möter efterfrågan på marknaden.

Affärsverksamhet som grundar sig på hållbart utnyttjande av förnybara vattenresurser, dvs. den blå bioekonomin, har också skapat nya möjligheter för utveckling av skärgårds-, kust- och vattendragsområden. Till de viktigaste delområdena av affärsverksamhetsutvecklingen inom blå bioekonomi hör vattenkompetens och vattenteknik, turism som grundar sig på vattendrag och värdekedjan inom fiskeindustrin.

Finlands vattendrag bildar en helt unik konkurrensfördel på den internationella marknaden jämfört med andra länder. För att denna konkurrensfördel ska kunna utnyttjas måste produktifieringen av skärgårds- och vattendragsturismen fortsättas med krafttag och avancerade digitala lösningar måste utvecklas inom service- och transportsektorn. Viktiga delområden i utvecklingsarbetet är utflykter till sjöss, friluftsliv, båtliv, fritidsfiske samt naturturism och annan turism, besöksmål i anslutning till vattendrag, reguljär fartygstrafik och kryssningsfartygstrafik i insjö- och kustområden samt utnyttjande av närproducerade livsmedel som en del av den helhetsupplevelse som erbjuds turister. Skärgårdsturismens säsongskaraktär utgör en stor utmaning bland annat med tanke på affärsverksamhetens lönsamhet och tillgången på arbetskraft, och därför lönar det sig att satsa på att utveckla skärgårdsturism som kan bedrivas året runt.

Tryggandet av den offentliga servicen anses av skärgårdsborna vara en viktig faktor som stärker jämlikheten mellan skärgårdsborna och den övriga befolkningen. Vid sidan av de privata tjänsterna är den av stor betydelse även när det gäller att upprätthålla skärgårdens livskraft. I synnerhet kommunerna förväntas vidta åtgärder för att trygga basservicen, men det går inte att ordna offentlig service utan företag. 

Olika digitala lösningar inom serviceproduktionen minskar de olägenheter som orsakas av långa avstånd och begränsade trafikförbindelser och för servicen närmare skärgårdsborna, i och med att man först ser till att telefon- och datakommunikationsförbindelserna fungerar väl. En viktig del av den offentliga servicen utgör vägarna samt färj- och förbindelsebåtstrafiken, som utvecklingen av skärgårdens näringar är beroende av. Exempelvis de ökande besökarsiffrorna på öar som är viktiga ur turismsynvinkel är i hög grad beroende av att turister som inte färdas med egen båt kommer fram till besöksmålen. Dessutom är det viktigt att charter- och kryssningsfartygstrafiken fortsätter och utvecklas vidare.

Näringar och tjänster: de viktigaste målen

  • Trygga basservicen i skärgården med hjälp av nya modeller för serviceproduktion (inkl. fjärrtjänster, digitala tjänster och ambulerande tjänster)
  • Främja mångsyssleri bl.a. genom att kombinera fiske, närproducerade livsmedel och turism, och samtidigt fästa vikt vid innovativa lösningar
  • Trygga förutsättningarna för jord- och skogsbruk samt fiske (inkl. yrkesfiske) i skärgården
  • Trygga näringsidkandet i hela värdekedjan inom fiskerisektorn
  • Utveckla hållbar turism och relaterade konkurrenskraftiga året runt-tjänster