Boende, barn och unga

Rannalla pieni tyttö, kädessään teekuppi

För dem som bor i skärgården är det viktigt att vardagen rullar på smidigt med beaktande av särförhållandena i området. Det är klart att samma tjänster inte kan vara tillgängliga överallt i skärgården på samma sätt som i kommun- och stadscentrumen. En viss basservice bör man dock kunna trygga för att skärgårdsboendet ska bli ett attraktivt alternativ för människor som söker nya lösningar för sitt boende.

Främjande av multilokalitet och därtill platsoberoende arbete upplevs vara viktigt med tanke på målet att stärka skärgårdsområdenas livskraft. Platsoberoende arbete gör det möjligt att arbeta, bo och verka på flera orter. Det kan exempelvis förbättra möjligheterna att bo i skärgården eller flytta till den ort där man har sin stuga. Platsoberoende arbete kan också göra det möjligt att avancera i karriären utan att byta hemort. När det gäller platsoberoende arbete är datakommunikationsförbindelserna på många orter fortfarande otillräckliga med avseende på täckning och kapacitet, och det har därför inte varit möjligt att på ett heltäckande sätt flexibelt kombinera boende och arbete. Staten, kommunerna och den privata sektorn måste tillsammans skapa förutsättningar för platsoberoende arbete. Statsförvaltningen har redan i sitt eget strategiarbete lyft fram platsoberoende arbete som en viktig utvecklingstrend när det gäller framtida arbetssätt. Det förutsätter framför allt att infrastrukturen för datateknik målmedvetet utvecklas till den nivå som krävs med tanke på distansarbete och möjligheten att arbeta från flera orter.

Platsoberoende verksamhet är också förenat med ett större behov av strukturella reformer. En central fråga är hur barnens skolgång ordnas i sådana familjer där föräldrarna utför platsoberoende arbete. Kan skolgången åtminstone till viss mån skötas via fjärruppkopplingar, som man vara tvungen att göra under coronaviruspandemin, eller borde man närma sig frågan på något annat sätt? Frågan kräver tilläggsutredningar, och det gäller också att fästa vikt vid tillgången till yrkesutbildning. Vid utnyttjandet och utvecklingen av fjärruppkopplingar bör det dock noteras att skolan är en viktig gemenskap i synnerhet för yngre barn.

Barn och unga

Barn och unga spelar en central roll ur perspektivet för framtidens skärgårdar. Barn och unga ska uppmuntras till att skydda och också utnyttja skärgårdskulturen såväl i skolorna som i hobbyverksamhet. På så sätt kan man skapa en ny skärgårdskultur och väcka barnens och ungdomarnas intresse för sin egen boendemiljö. Det förutsätter dock också att barnen och ungdomarna är förtrogna med den traditionella skärgårdskulturen och kan identifiera den i sin egen livsmiljö. De ska handledas i studierna av sitt kulturarv och utnyttjandet av det. Experter på skärgårdskultur kan besöka skolorna och därmed på ett betydande sätt öka kunskapen bland barn och unga. Skärgårdskulturfostran bör genomsyra både småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och göras till en väsentlig del av exempelvis undervisningen i historia.

Skärgårdsfostran, som man har goda erfarenheter av till exempel i Sydvästra Finlands skärgård, främjar en mångsidig kultur- och konstfostran och för barnen och ungdomarna i kontakt med skärgårdens natur och kultur. Samarbete mellan skolorna i de olika skärgårdsområdena skulle också främja tvåspråkigheten. Samarbetet mellan skolorna har stor betydelse inte bara för barnens och ungdomarnas välbefinnande, men också med tanke på utvecklingen av skärgårdarnas livskraft. Förutom skärgårdskultur kan skolungdomarna också introduceras i grunderna för företagsverksamhet.

Det gäller ändå att satsa på mer än bara informationsutbyte och undervisningsåtgärder. För ungdomar är en öppen och trivsam miljö A och O för bättre välbefinnande, och en positiv uppfattning är en viktig faktor till exempel när de senare i livet överväger alternativet att flytta tillbaka till skärgården.

Boende, barn och unga: de viktigaste målen

  • Möjligheten att bo och leva sin vardag på flera platser främjas genom att multilokalitet inkluderas i beslutsfattandet.
  • Förutsättningarna för platsoberoende arbete främjas.
  • Möjligheterna för fritidsbosatta att delta i beslutsfattandet i stugkommunen förbättras.
  • Tolkningarna av markanvändnings- och bygglagen påverkas i en riktning som främjar skärgårdsboende. Flexibiliteten utökas i fråga om byggprojekt och ändringsarbeten i byggnader, bl.a. när det gäller att omvandla en semesterbostad till ett åretruntboende.
  • Skärgården görs till en attraktiv och trygg boendemiljö för barnfamiljer; tjänsterna för barn säkerställs, till exempel skolor, transporter, biblioteks- och kulturtjänster samt hobbymöjligheter. Olika försök som gäller tjänster för barn främjas.
  • Utvecklingen av lagstiftningen i en riktning som möjliggör mångformig skolgång främjas, inklusive bl.a. skolgång på distans.