Riktlinjer för skärgårdspolitiken: skärgårdsprogrammet 2020-2030

Mies ja auto lossin kyydissä

Skärgårdsprogrammet 2020-2030, som är under beredning, ger riktlinjer för skärgårdsutvecklingen i framtiden. Fokus ligger på ett gott liv och en smidig vardag.

Det sjätte skärgårdsprogrammet som visar i vilken riktning utveckling av skärgården ska gå 2020-2030 är under arbete. Programmet som tas fram på uppdrag av Skärgårdsdelegationen består av en plan och en strategisk helhet för att utveckla vidare skärgårdsområdena. Programmet kompletteras av en åtgärdsplan som inför strategin i praktiken.

Skärgårdsutvecklingen på en ny nivå

- Att utarbeta ett nytt program är väldigt inspirerande och entusiasmerande eftersom vi har velat genomföra programmet genuint nedifrån och upp genom att lyssna på skärgårdsborna och skärgårdsvännerna. Målet är också att till skillnad från tidigare program ta fram en mer strategisk helhet som sträcker sig över denna valperiod, säger Elina Auri, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, ledande sakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet.

Den bakomliggande tanken med programmet är att lyfta upp utvecklingen av skärgårdsområdena på en ny nivå och få in mer planmässighet, förståelse, tydlighet och entusiasm. Utvärderingen av skärgårdspolitiken 2018 och dess resultat ligger till grund för arbetet med programmet.

- Utvecklingen av skärgårdsområdena ska kopplas till regional utveckling, de förändringskrafter som gäller framtidens skärgård ska beaktas och de många olika visionerna för skärgårdens utveckling ska identifieras, berättar Elina Auri om de iakttagelser i utvärderingen av skärgårdspolitiken som är centrala för programmet.

Arbetet med att ta fram programmet och inhämta information utgår från dessa iakttagelser. Skärgårdsprogrammet utarbetas i samarbete med olika myndigheter och organisationer och skärgårdsborna får också sin röst hörd. Skärgårdsbor och de som tillbringar sin fritid i skärgården fick i januari 2020 enkäten Skärgårdens röst. Enkäten väckte stort intresse och över 2 000 personer svarade på den. Enkäten ger information om skärgårdsbornas åsikter om skärgårdens styrkor, smärtpunkter och utvecklingsbehov som ska beaktas vid beredningen av programmet. Informationsbehoven tillgodosågs också genom statistiska studier som baserar sig på geografisk information samt vid workshoppar som ordnades på olika håll i Finland.

Programmet ger riktlinjer för det framtida arbetet

Avsikten är att programmet ska identifiera skärgårdens nuläge och göra utvecklingen av skärgården till en del av den regionala utvecklingspolitiken och fastställa målen, temana och åtgärderna för utveckling av skärgården.

- Arbetet tar ju inte slut när programmet blir klart hösten 2020, snarare tvärtom. Att genomföra programmet i samarbete med olika partner, följa upp genomförandet och eventuellt göra uppdateringar är en väsentlig del av programmets förankringsarbete, påpekar Elina Auri. Skärgårdsdelegationen följer upp genomförandet av programmet årligen genom att granska de åtgärder som vidtagits.