Skärgårdsdelegationen vill ha lika rätt till postutdelning för skärgårdens invånare som för dem som bor annanstans i Finland

Illustrationsbild

Postutdelningen är en viktig del av de grundläggande tjänsterna och utgör en livsnerv för en levande skärgård, såväl ur skärgårdsbefolkningens som företagens synvinkel.

Skärgårdsdelegationen anser det viktigt att skärgårdsbefolkningen har lika rättigheter till postgång som en basfunktion, så som annanstans i landet.

Fungerande postgång kan de facto vara av större vikt i skärgården än på fastlandet eftersom det sällan finns andra alternativ. Istället för att slopa måste vi effektivera och koncentrera viktiga basfunktioner som just postutdelning, konstaterar Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist.

Kommunikationsministeriet förbereder för tillfället en uppdatering av postlagen. Den av statsrådet tillsatta arbetsgruppen hade till uppgift att utreda vilka alternativ det finns när det gäller att trygga postutdelningen och utdelningen av tidningar i hela landet samt postutdelningen i glesbygden och i skärgården. Arbetsgruppen har slutfört sitt arbete och arbetet har varit möjlig att kommentera. Ur skärgårdens synvinkel är postlagens skrivningar om svårtillgängliga skärgårdsområden de mest centrala.

Skärgårdsdelegationen ser det som en bra sak och ytterst viktigt att man i framtiden vill förtydliga definitionen av svårtillgänglig skärgård i postlagen. Enligt delegationen kan skärgårdsområden inte anses svårtillgängliga om det till området finns förbindelser antingen med förbindelsebåt, landsvägsfärja eller vägfärja. Skärgårdsdelegationen påminner om att det bakom skärgårdsförbindelserna bor tusentals invånare som inte anser sig bo i svårtillgänglig skärgård, då det till exempel finns kollektivtrafik. Delegationen föreslår därför att postutdelning och -hämtning skulle ske lika ofta till öar, till vilka det går förbindelsebåt, landsvägsfärja eller vägfärja, som i andra glesbefolkade områden.

Därtill föreslår Skärgårdsdelegationen att man i samband med uppdateringen av postlagen modigt skulle fundera på nya sätt att organisera postgången, till exempel genom att utnyttja digitala lösningar och obemannade luftfartyg. Nya tillvägagångssätt kunde testas genom olika experiment.

Skärgårdsområdena skulle vara ypperliga områden för att testa nya sätt att sköta postutdelningen och -hämtningen. Rollen för den statligt finansierade skärgårdstrafiken och dess personal vid postutdelningen bör också ses över, säger Bergqvist.

Beredningen av postlagen fortsätter som tjänsteuppdrag. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss våren 2021, före vilket det ska ordnas ett öppet diskussionsmöte för intressentgrupper. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas hösten 2021.