Selvitykset yhteysalusliikenteen maksuista ja reiteistä on julkaistu

Raporteissa tarkastellaan saariston nykyisiä yhteysalusreittejä ja niiden mahdollisia muutostarpeita, kriteereitä reittien järjestämiselle sekä liikenteen mahdollisen maksullisuuden toteutusta ja vaikutuksia. Raportit ovat osa laajempaa yhteysalusliikenteen selvityskokonaisuutta.

Yhteysalusliikenteen maksuja koskevassa työssä selvitettiin hinnaltaan kohtuullisen maksun määritelmää

Yhteysalusliikenteen maksuja koskevassa työssä selvitettiin, mitä tarkoittaa hinnaltaan kohtuullinen maksu, johon viitataan saaristolain pykälässä 5. Lisäksi selvitettiin, mitä kuluja mahdollisten maksujen keräämisestä aiheutuu ja minkä suuruisilla maksuilla yhteysalusliikenteen maksullisuus on kannatettavaa verrattuna maksujen keräämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi tutkittiin erilaisten maksuluokkien ja lipputyyppien vaikutusta lipputulokertymään. Selvityksessä ei oteta kantaa siihen tulisiko yhteysalusliikenteen olla maksullista tai minkä suuruisia mahdollisten maksujen tulisi olla.

Selvityksen mukaan maksujen keräämisestä aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä noin 135 000 € / vuosi (jaettuna seitsemälle toimintavuodelle). Lipuntarkastajia ei nähty välttämättömiksi, koska liput ostettaisiin pääsääntöisesti sähköisinä ja lipun ostamisen yhteydessä varattaisiin samalla paikka alukselta.

Selvityksen mukaan paikallisliikenteiden kertalipuista (3-8 euroa) on hyvä ottaa suuntaa yhteysalusliikenteen kertalippujen hinnoille, huomioiden kuitenkin yhteysalusliikenteen pidemmät etäisyydet ja vähäisempi vuorotarjonta. Lipputarjonta tulisi muodostaa siten, että kertaliput ovat käytännössä vain satunnaisten matkustajien ostamia lippuja. Saariston vakituisille asukkaille tulisi olla tarjolla selkeästi kertalippuja kohtuullisemmin hinnoiteltuja lippuja. Ajoneuvon kanssa matkustavat henkilöt eivät tarvitsisi erillistä henkilölippua.

Yhteysalusliikenteen reittejä koskeva selvityksessä ehdotetaan kriteerejä reittien järjestämiselle

Yhteysalusliikenteen reittejä koskevan selvityksen päätarkoituksena oli kartoittaa nykyiset yhteysalusreitit ja tunnistaa niissä olevat mahdolliset muutostarpeet sekä luoda kriteeristö yhteysalusliikenteen järjestämiseen ja palvelutasoon liittyen. Selvityksessä ehdotetaan käytettäviksi kriteereiksi seuraavia: 

  • Vakituinen asutus (pisteytys asutuksen ja henkilömäärän mukaan)
  • Vapaa-ajan asuntojen määrä
  • Kohteen etäisyys (aika-arvio)
  • Poikkeaminen olemassa olevalta reitiltä (aika-arvio)
  • Elinkeinotoiminta (asteikko: vähän, kohtalaisesti, paljon)
  • Matkustajamäärä vuodessa
  • Harkinta lisäkriteerinä

Selvityksessä on laadittu laskentamalli liikenteen järjestämisen ja palvelutason määrittämiseksi. Palvelutasoluokitus käsittää neljä luokkaa. Laskelman ajatuksena on ottaa huomioon myös kohteet, joissa ei ole vakituista asutusta ja porrastaa saarikohteiden palvelutasoa. Pisteytyksen mahdollinen käyttöönotto ja soveltaminen arvioidaan myöhemmin osana koko yhteysalusliikenteen kehittämiskokonaisuutta sekä saaristolain päivittämistyötä.

Selvitykset yhteysalusliikenteen maksuista ja reiteistä laati Ramboll Oy saaristoasiain neuvottelukunnan (maa- ja metsätalousministeriö) toimeksiannosta. Lauri Ojala Turun kauppakorkeakoulusta on lisäksi laatinut selvityksen yhteysalusliikenteen toimintamalleista liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta.

Tutustu selvityksiin yhteysalusliikenteen maksuista ja reiteistä:

Lisätiedot