Säg din åsikt om reformen av skärgårdslagen

Skärgårdslagen håller på att ses över. I den första fasen uppdateras 9 § om skärgårdskommuner. Berätta för oss vad som borde beaktas vid reformen av bestämmelsen om skärgårdskommuner.

Lagens 9 § har betydande konsekvenser. Den ligger som grund för beräkningen av statsandelarna för kommunal basservice, eftersom en del av de kalkylerade kostnaderna grundar sig på kommunens karaktär av skärgård. De statsandelar för kommunal basservice som finansministeriet i nuläget betalar till skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel är förhöjda på grund av skärgårdsförhållandena (skärgårdstillägg). År 2024 uppgår statens kalkylerade kostnad för karaktären av skärgård till cirka 24 miljoner euro, av vilka 14,8 miljoner euro betalas till skärgårdskommuner och 9,7 miljoner euro till kommuner med skärgårdsdel.

Genom ett webbsamråd samlar jord- och skogsbruksministeriet allmänhetens synpunkter på hur skärgårdslagens 9 § om skärgårdskommuner bör revideras. Målet med revideringen av paragrafen om skärgårdskommuner är att införa transparenta kriterier för bestämmandet av kommuner med skärgårdskaraktär. Avsikten är att i fortsättningen beakta alla skärgårdens invånare, både permanenta och säsongsboende, och kommunernas skärgårdskaraktär vid definitionen av kommuner med karaktär av skärgård. Vilka kommuner som har karaktär av skärgård bestäms enligt det skärgårdskaraktärsindex som dessa faktorer bildar. Trafikförhållandena i skärgårdsområdena beaktas genom den klassificering av skärgårdsområden som publiceras av Finlands miljöcentral och som utgör grunden för bestämmandet av kommuner med skärgårdskaraktär.

Delta i webbsamrådet i tjänsten Dinåsikt.fi senast den 17 juni 2024. Av svaren i samrådet sammanställs ett sammandrag som överlämnas till den arbetsgrupp som bereder lagförslaget. Förslaget som berör 9 § i skärgårdslagen sänds på remiss i slutet av hösten 2024.

Berätta din åsikt i tjänsten Dinåsikt.fi:

Webbsamråd om reformen av skärgårdslagen: paragrafen om skärgårdskommuner

Pressmeddelandet har publicerats av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet