Skärgårdskriteriearbetsgruppen ska precisera definitioner

Sisäsaaristoa

Den arbetsgrupp som inledde arbetet i början av året ska dryfta definitionen av skärgårdsområde och kriterierna för skärgårdskommuner. Målet är att bättre än nu identifiera förhållandena i skärgården och vad det innebär för skärgårdsområden.

Behovet uppkom i samband med beredningen av förordningen

I början av året trädde en ny förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar i kraft. Skärgårdsdelegationens arbetsgrupp som medverkade i beredningen av förordningen har diskuterat begreppet skärgård och definitionen av skärgårdskommuner och de paragrafer som gäller dessa.

- Enligt arbetsgruppen behöver definitionen av skärgårdsområde och kriterierna för den förtydligas eftersom de nuvarande begreppen lämnar mycket rum för tolkning, säger Elina Auri, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. Detta gav upphov till att inrätta en särskild arbetsgrupp för skärgårdskriterier. Den grupp som inledde arbetet i januari har till uppgift att se över och ombedöma kriterierna för skärgårdsområden och skärgårdskommuner.

Utredningen görs i samarbete med ministerierna och landskapsförbunden

Den nuvarande arbetsgruppen har sammanställts av den ursprungliga arbetsgruppen som var med och beredde förordningen om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar. Även representanter för alla de landskapsförbund som har skärgårdsområden eller skärgårdskommuner i sitt område inbjöds att delta i gruppen. Utredningen blir klar i slutet av 2020.

- Utifrån utredningens resultat kan vi bedöma om skärgårdslagens bestämmelser om skärgårdsområden och skärgårdskommuner behöver uppdatering. Målet är att se till att vi har rättvisa spelregler och att vi på ett bättre sätt identifierar vilka konsekvenser som följer av skärgårdskaraktären, säger Auri.

Arbetet utgår från att det inte medför några stora förändringar i kriterierna när det gäller skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar enligt den gällande förordningen. Arbetet utförs i dialog med skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdelar med hjälp av kommunernas lokalkännedom.