Skärgårdsdelegationen har satt upp mål för regeringsperioden 2023–2027

Målen gäller uppdatering av skärgårdslagen, skärgårdens tillgänglighet, tjänster och sysselsättning, multilokalitet, skärgårdens unika miljö, natur och kultur samt kristålighet.

Skärgårdsdelegationens centrala mål är att uppdatera skärgårdslagen från 1981 så att den motsvarar dagens omvärld, målsättningar och åtgärder. Skärgårdslagen behöver uppdateras i fråga om både struktur och innehåll. 

Skärgårdsdelegationen påminner om att skärgården ska vara tillgänglig, vilket innebär fungerande trafikförbindelser, men också effektiva data- och telefonförbindelser. Skärgårdsdelegationen lyfter fram behovet att förnya utrustningen för skärgårdstrafiken, särskilt förbindelsefartygstrafiken.

Skärgårdsdelegationen påminner om att skärgårdstillägget är ett viktigt tillägg och stöd när det gäller att upprätthålla basservicen i skärgårdsområdena. Förutom kombinerade och skräddarsydda tjänster är ambulerande tjänster en möjlighet att komplettera de vanliga tjänsterna. Det bör också ses till att välfärdsområdenas tjänster är tillgängliga för skärgårdsborna.

En mångsidig näringsstruktur gör det möjligt att försörja sig i skärgården. Turismens betydelse i skärgården ökar för varje år. För turistbranschen är det typiskt med kraftiga säsongsvariationer i behovet av arbetskraft, vilket också märks i skärgårdsområdena som en utmaning vid rekrytering av arbetskraft. Åtgärder för att förbättra arbetskraftens interna rörlighet bör stödjas och tillgången till säsongsarbetskraft främjas.

En multilokal livsstil stärker skärgårdens livskraft. På grund av det höga antalet deltidsboende har det aldrig tidigare funnits så många människor i skärgården som nu. Skärgårdsdelegationen anser att distansarbete och platsoberoende arbete bör beaktas bättre i lagstiftningen. Också en modell för att vara invånare i fler än en kommun bör utarbetas och testas.

Naturen och kulturen gör skärgården till en speciell plats som erbjuder hela samhället välfärd. Skärgårdsdelegationen anser att en hållbarhetsanalys bör etableras som en del av all utveckling av skärgården.

I och med det förändrade världspolitiska läget har också skärgårdens ställning blivit allt viktigare ur säkerhetssynvinkel. Skärgårdsdelegationen betonar att det är viktigt att åretruntboendet i skärgårdsområdena tryggas och skärgårdens särdrag beaktas när det gäller försörjningsberedskapen.

Skärgårdsdelegationens mål för regeringsperioden 2023–2027 kan läsas i sin helhet på skärgårdspolitiken.fi. 

Tilläggsinformation