Systemet med stöd för bybutiker utvidgas

Stödet för bybutiker får en fortsättning. Nu ska stödområdet utvidgas till att omfatta alla landsbygdsområden. Stödet har visat sig förbättra livskraften när tjänsterna bevaras och utbudet ökar.

Snart är det igen dags för bybutikerna på landsbygden att söka stöd. I stöd beviljas sammanlagt högst 2 miljoner euro, högst 20 000 euro per sökande. Syftet är att trygga och förbättra tillgången på dagligvarubutikstjänster i landsbygdsområden genom att bredda tjänsteutbudet och tillhandahålla mångsidiga tjänster. Statsrådet beslutade vid sammanträdet den 17 juni att systemet med stöd för bybutiker ska förlängas.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är glad över beslutet.

- Stödet spelar en viktig roll när det gäller att förbättra landsbygdens livskraft. Stödet har hjälpt bybutikerna att bredda utbudet och betjäna kunderna bättre än tidigare.

- Bybutikerna är ju ofta riktiga mångservicecenter. Det är väldigt positivt att allt fler bybutiker får en möjlighet att få stöd, säger minister Leppä.

Handläggningen av ansökningarna och utbetalningen av stödet sköts av Livsmedelsverket. Ansökningstiden börjar hösten 2021. Livsmedelsverket och ministeriet informerar närmare om ansökningsomgången i augusti.

Stödområdet utvidgas till att omfatta alla landsbygdsområden enligt klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Med landsbygdsområde avses områden som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden. Områdena har definierats utgående från Finlands miljöcentrals klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information.

Bybutikerna på glesbygden har 2019 – 2021 beviljats stöd via försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter. Enligt Naturresursinstitutets utvärdering har stödmottagarna upplevt stödet som mycket nyttigt. Största delen uppgav att de använt stödet för att bredda och bevara tjänsteutbudet. Läs den färska rapporten om försöksprojektet här (link till rapporten).

Mer information:

Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 4780 226, fornamn.efternamn(a)mmm.fi

Auli Sihvola, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 442, fornamn.efternamn(a)mmm.fi

Olli Voutilainen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 322 402, fornamn.efternamn(a)luke.fi (frågor som gäller utvärderingsrapporten)