Finansiering kan sökas för projekt som utvecklar turismen i glesbygden

Kajakkeja telineessä

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden har beslutat att anvisa tre miljoner euro till utvecklingsprojekt inom natur-, mat-, fiskeri- och jaktturismen. Den första ansökningsperioden går ut 15.8.2022.

Finansiering kan beviljas för utvecklingsprojekt inom turismen i glest bebyggda områden med betoning på riktlinjerna i Finlands turismstrategi 2019–2028 och Finlands strategi för matturism 2020–2023 samt Visit Finlands produktrekommendationer för matturism. Det stöd som beviljas projektet kan uppgå till 75–90 % av de godtagbara kostnaderna, dock högst 180 000 euro. Stödet beviljas av NTM-centralen i Lappland.

Syftet med utvecklingsprojektet kan vara att inom natur-, mat-, fiskeri- och jaktturismen

  • främja ansvarstagande, kunskapsledning, köpbarhet och tillgänglighet
  • utnyttja digitaliseringen
  • skapa samarbetsnätverk och bygga upp regionala, nationella och internationella partnerskap
  • främja produktutveckling och kvalitetsutveckling

Sökande av projekten kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, såsom kommuner, föreningar och företag.

– I ansökan önskas också nya aktörer från områden där det ännu inte finns etablerad verksamhet inom naturturism. Vi stöder gärna innovativt och nytt slags samarbete där till exempel företag, kommuner och tredje sektorn deltar, betonar finansieringsexperten Tuuli Kinnunen från NTM-centralen i Lappland.

Projektansökan är öppen endast 2022. Två ansökningsperioder ordnas:

  • 15.06.2022 - 15.08.2022
  • 16.08.2022 - 19.09.2022

Närmare information om utlysningen och anvisningarna finns på NTM-centralens webbplats (länk).

Projektansökan är riksomfattande (exkl. Åland). Syftet med understödet är att utveckla livskraften och välfärden i glest bebyggda områden. Områdesdefinitionen baserar sig på den klassificering av stads- och landsbygdsområden som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE) och som baserar sig på geografisk information. Ett hinder för beviljande av understöd är inte att projektets verkningar i liten utsträckning riktas till andra områden än glest bebyggda områden.

Läs mer om klassificeringen av stad och landsbygd på webbplatsen ymparisto.fi.

NTM-centralen i Lappland ordnar ett informationsmöte om utlysningen tisdag 21.6.2022 kl. 9–10.30. Alla som är intresserade av utlysningen är välkomna att delta.

Läs mer om informationsmötet på webbplatsen ely-keskus.fi.

Bakgrund

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden fattade beslut om att inleda projektansökan. Arbetsgruppen har till uppgift att främja livskraften och välfärden i dessa områden och följa deras specialfrågor. Glesbygden utgör 68 % av Finlands areal och cirka 5 % av befolkningen bor där, men på nationell nivå är området en betydande källa till immateriellt och materiellt kapital.

Mer information om arbetsgruppens verksamhet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Kontakter, NTM-centralen i Lappland

Tuuli Kinnunen
Finansieringsexpert
tfn 0295 037 149
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi