Fem utsikter för Finlands skärgårdsområdens framtid – bekanta dig med scenarierna för Finlands skärgårdar 2045

En rapport om scenarierna för Finlands skärgårdar 2045 har publicerats. Rapporten är skriven av Markku Sotarauta, professor i regionalvetenskap vid Tammerfors universitet, och forskare Nina Suvinen. I rapporten beskrivs skärgårdsområdenas eventuella framtida utvecklingsförlopp via fem scenarier.

De fem scenarierna är:

  1. Skärgården som upplevelse
  2. Skärgården som livsstil
  3. Skärgården som trygghet
  4. Skärgården som ödemark
  5. En punktmässig skärgård

I scenariot Skärgården som upplevelse är upplevelsetjänsterna skärgårdens viktigaste näring. Antalet företagare som lever på turismen året runt är mångdubbelt större än i nuläget. I scenariot Skärgården som livsstil är skärgårdslivet ett livsstilsval, där djupskärgårdsbor har etablerat sig i de mellersta och yttre skärgårdarna och stadsskärgårdsbor i de inre skärgårdarna. I scenariot Skärgården som trygghet definierar militarismen ramarna för livet. Samarbetet mellan myndigheterna är intensivt och skärgårdsborna har integrerats i säkerhetsstrategin. I scenariot Skärgården som ödemark är intresset och statens satsning på skärgården liten och infrastrukturen försvagas. I den politiska debatten kräver man tidvis att skärgårdens privilegierade ställning slopas. Scenariot En punktmässig skärgård är en kombination av de ovan nämnda scenarierna.

Syftet med scenarierna är att beskriva skärgårdsområdenas roll som en del av Finlands framtida regionutveckling och regional- och livskraftspolitik, samt skärgårdsområdenas särdrag i regionutvecklingen och utvecklandet av regionerna. I scenarierna beskrivs byggandet av utrymmet för fiktiva möjligheter genom platsbundenhet, ett tidsfönster och ledande aktörer. Scenarierna utesluter inte varandra och är inte absoluta.

Sotarauta och Suvinen hoppas att scenarierna erbjuder en möjlighet att diskutera skärgårdens olika framtidsbilder och stöder värde- och linjediskussionerna om skärgårdens ställning i framtidens Finland. Syftet med scenarierna är att stöda skärgårdsutvecklarnas eget tänkande genom att erbjuda material för att gestalta framtiden. Rapporten innehåller också reflektioner om skärgårdspolitikens karaktär både i Finland och internationellt.

Bekanta dig med rapporten: