Energikrisen påskyndade energi- och klimatåtgärder i fritidsstugor

Finlands miljöcentral SYKE genomförde i början av året en enkät bland stugägare om energikrisens konsekvenser för användningen av stugan, energilösningarna och resorna till stugan. Närmare 2 800 svar inkom på enkäten och från respondenter i drygt 250 olika stugkommuner runt om i Finland. Totalt uppgav cirka 45 procent av respondenterna att de i sin stuga hade gjort vissa förändringar i fråga om uppvärmning, energianvändning eller i fråga om resor till stugan.

Omkring en femtedel av respondenterna hade justerat ner vintervärmen eller lämnat stugan kall när de inte själva var där. I cirka var tionde stuga hade man satsat på förnybar energi, såsom luft- eller jordvärme eller solenergi.

Dessutom hade uppvärmningen med ved effektiviserats och stugornas energieffektivitet hade förbättrats med ytterligare isolering eller genom att byta till mer energieffektiva hushållsapparater. Många respondenter uppgav att de planerar olika energiåtgärder i framtiden, till exempel inköp av solpaneler eller en luftvärmepump.

Några av respondenterna hade bytt sin bil till en el- eller hybridbil, sänkt körhastigheten och även annars föredragit mer ekonomiska körsätt.Respondenterna uppgav också att de försökte minska antalet onödiga resor till stugan och att de stannade längre tider på stugan, till exempel genom att arbeta på distans.

Enligt forskare har energieffektivitets- och klimatåtgärder vidtagits eller planerats i många stugor redan före energikrisen, men de stigande energi- och bränslepriserna har påskyndat åtgärderna. En fjärdedel av respondenterna värmde upp stugan med olika värmepumpar, och en femtedel av respondenterna hade solpaneler i sin stuga. I genomsnitt använder respondenterna också el-, hybrid- och gasbilar oftare än resten av befolkningen.

”Entusiasmen för enkäten och det stora antalet svar visar att stugägare är intresserade av energi- och klimatåtgärder. Under de senaste åren har Finland gått från kris till kris, vilket också har påverkat stuglivet kraftigt. Det är klart att stuglivet är en viktig del av den finländska kulturen och stugan är en plats där de egna möjligheterna att påverka genomförandet av klimat- och energiåtgärder framhävs", säger specialforskaren Marja Salo vid Finlands miljöcentral.

Resultat om stuglivets koldioxidavtryck i slutet av året

Enkäten hänför sig till Finlands miljöcentrals mer omfattande undersökning om stuglivets koldioxidavtryck. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte tidigare beräknats på riksnivå. Projektet resulterar i en uppskattning av stuglivets totala koldioxidavtryck samt verktyg med hjälp av vilka stugägarna själva kan bedöma sitt koldioxidavtryck. Verktygen hjälper också medborgarrådgivningen gällande stugliv. Resultaten blir klara före utgången av 2023.

Forskningsprojektet om stuglivets koldioxidavtryck finansieras av Skärgårdsdelegationen (jord- och skogsbruksministeriet) och miljöministeriet och genomförs i samarbete med Fritidsboendes förbund och Egnahemsförbundet.

Resultaten av enkäten presenteras på Vårmässans scen fredagen den 31 mars kl. 12–12.30. I diskussionen deltar specialforskare Marja Salo från Finlands miljöcentral, ombudet Marju Silander från Egnahemsförbundet och styrelseordförande Tapio Tervo från Fritidsboendes förbund.

Uttag från enkäten

  • pdf-bilaga (på finska)

Pressmeddelandet har ursprungligen publicerats av Finlands miljöcentral.

Mer information