Bedömning om behovet av att uppdatera skärgårdslagen har publicerats

Bedömning om behovet av att uppdatera skärgårdslagen har publicerats. Bedömningen har utarbetats i en tjänstemannaarbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt. I bedömningen granskas de paragrafvisa ändringsbehoven i skärgårdslagen och lyfts fram olika intressentgruppers och skärgårdsbornas synpunkter på en uppdatering av skärgårdslagen.

Lagen om att främja skärgårdens utveckling (1981/494) utfärdades 1981 och har inte uppdaterats systematiskt sedan dess. Skärgården som verksamhetsmiljö liksom annan lagstiftning har förändrats under de senaste fyrtio åren. Därför behöver skärgårdslagen uppdateras både i fråga om struktur och innehåll. Trycket på att ändra dess struktur anknyter till bland annat grundlagen, som trädde i kraft 2000. En av de största förändringar som skett i verksamhetsmiljön är att antalet säsongsboende ökat och att det blivit allt vanligare att bo på flera platser.

I denna utredning granskas de paragrafvisa ändringsbehoven i skärgårdslagen och lyfts fram olika intressentgruppers och skärgårdsbornas synpunkter på en uppdatering av skärgårdslagen. Synpunkter har samlats in vid samrådsmöten, med en elektronisk enkät och med hjälp av remissbehandlingen. Synpunkterna stärker behovet av att uppdatera lagen. Vid den eventuella uppdateringen av lagen bör man vid sidan om den nuvarande sektorslagstiftningen och finansieringsinstrumenten beakta förändringarna i verksamhetsmiljön, de stora hoten och megatrenderna, bland annat multilokaliteten, bevarandet av den biologiska mångfalden och målet om negativa koldioxidutsläpp, den internationella säkerheten och försörjningsberedskapen.

I överensstämmelse med lagens namn används i bedömningen benämningen skärgårdsområde, men med denna avses också vattendragsområde. Avsikten med bedömningen är att den ska fungera som underlag för uppdateringen av skärgårdslagen, ett arbete som kan påbörjas tidigast under den regeringsperiod som börjar 2023.

Bedömning om behovet av att uppdatera skärgårdslagen finns i statsrådets publikationsarkiv Valto.

Mer information