Skärgård och vattenområden som ämne för undersökning

Simo Rautiainen behandlar i sin prisbelönta pro gradu-avhandling om tillgänglighetsproblem och avlägsenhet i Kust- och Insjöfinland (Vesistöisyydestä aiheutuva saavutettavuushaitta ja syrjäisyys Rannikko- ja Järvi-Suomessa) utmaningarna med vattenområdena och strävar efter att ta fram jämlika kriterier för definitionen av vattenområden.

Simo Rautiainen är forskare och forskarstuderande i forskningsgruppen för geoinformatik vid Östra Finlands universitet. Rautiainen har specialiserat sig på geodatasystem och geospatial analys. ”Forskningen riktades in på att undersöka skärgårds- och vattenområdena med hjälp av dessa verktyg”, förklarar Rautiainen.

I sin pro gradu-avhandling som gavs ut 2016 försöker Rautiainen identifiera de regioner i Kust- och Insjöfinland där vattenområdena orsakar mest utmaningar. Ett annat mål var att skapa en klassificeringsgrund för skärgårdsområden som beaktar vatten- och trafikförhållandena. Avhandlingen prisbelönades av både geodataföreningen ProGIS och föreningen Den nya landsbygden.

Enligt forskningsresultaten bör mätningen av tillgängligheten och avlägsenheten i områdena vara mångsidig och kritisk. Vid definitionen av skärgårdsområden bör man på ett mångsidigare sätt än hittills beakta de tillgänglighets- och avlägsenhetsproblem som beror på vattenområden och trafikförhållanden för att stöd ska kunna anvisas mer rättvist till de regioner som lider av dessa problem.

Rautiainens intresse för skärgården väcktes under en sommarpraktik i Nyslott stad. Där deltog Rautiainen i en utredning om skärgårdens och vattenområdenas effekter på kommunernas kostnader i Hirvensalmi, S:t Michel och Nyslott. ”Då tändes gnistan för mitt intresse för skärgården samt dess effekter och tillgänglighet i regionerna”, berättar Rautiainen. ”Bakom temat för min avhandling låg tanken att förenkla skärgårdslagens definition av områden som i fråga om sina förhållanden kan jämföras med skärgården. ”

Enligt Rautiainen går frågeställningen i avhandlingen ut på att klarlägga skärgårdslagens definition av vad som räknas till skärgården. ”Definitionen leder ofta till konkurrens mellan kommunerna om vad som avses med skärgård. Syftet med avhandlingen är därför att förenkla definitionen av skärgård och dess beräkningsmodeller.”

Rautiainen jobbar för närvarande på en doktorsavhandling som spinner vidare på pro gradu-avhandlingens tema. Han vill även lyfta fram skärgårdstrafiksystemen som han i sin avhandling jämför på internationell nivå. Sammanläggningsavhandlingen behandlar förutom organiseringen av skärgårdstrafiken i Norra Europa även definitionen av en trafikbaserad tillgänglighets- och avlägsenhetsindikator, tillgänglighetsproblem som beror på geografiska faktorer och geospatial definition av skärgårdsområden. Enligt Rautiainen bör skärgårdstrafiksystemen studeras kritiskt och mångfasetterat. Som material utnyttjar han bland annat myndighetsuppgifter, statistik, befolkningsdata, informationssystem för det nationella vägnätet och andra geodatasystem.

Rautiainen hoppas att avhandlingens resultat ska utnyttjas för att utveckla definitionen av avlägsenhet i skärgårdspolitiken och hur den ska kalkyleras i framtiden. Han betonar vikten av att beakta avlägsenheten och vattenområdena: enligt Rautiainen kan man genom att använda bättre avlägsenhetskalkyler få mer exakt information om skärgårds- och vattenområdenas effekter i regionerna. Rautiainen menar att detta skulle förtydliga definitionen av skärgårdsområdena och minska konkurrensen om finansiering mellan regionerna. ”Det har varit fint att se att skärgårdsdelegationen redan i viss mån har beaktat detta i sitt arbete”, avslutar han nöjt.