"Ovärderligt att skärgården hålls livskraftig"

”Om livet i skärgården dör ut är det en stor kulturell förlust”, konstaterar Sirpa Ollikainen. Hon är vice ordförande för skärgårdskommittén i Kotka och ordförande för Aspöföreningen (Haapasaari-Seura ry). Skärgården ligger Ollikainen varmt om hjärtat, i synnerhet Aspö, och hon har varit ordförande för Aspöföreningen länge. Intresset för skärgården och föreningsverksamheten har Ollikainen ärvt av sin släkt. Jag intervjuade Ollikainen om skärgårdens resurser och utmaningar.

Att säkerställa att skärgården hålls livskraftig är enligt Ollikainen viktigt, eftersom det vore en stor kulturell förlust för Finland om skärgårdslivet dog ut. Evenemangen och servicen i skärgården för människor samman och skapar en känsla av gemenskap i området.

När jag frågar vilka åtgärder som behövs för att trygga välfärden i skärgården lyfter Ollikainen fram trafikförbindelserna: en grundläggande förutsättning för skärgårdens livskraft är att människor, varor och post kan ta sig fram obehindrat. Det andra är att stödja arbetsplatserna och multilokaliteten i skärgården. Då krävs även fungerande dataförbindelser. I anslutning till detta ser hon det som viktigt att uppmuntra till en övergång från fritidsbosättning till åretruntbosättning. Till sist lyfter Ollikainen fram barnens trivsel och satsningarna på den för att skärgårdskulturen ska förbli livskraftig. Man bör även beakta åtgärderna för att garantera en hållbar utveckling i skärgården.

Gemensamma evenemang skapar samhörighet

I Aspö har det visat sig lönsamt att ordna gemensamma evenemang. Ollikainen lyfter fram de gemensamma evenemangen som en stor resurs i skärgården. Hon berättar att man till exempel i Aspö ordnar konstutställningar, filmkvällar och konstläger för barn. Hon nämner också den egna kyrkan där det regelbundet ordnas bröllop.

För Kotka och Kotkaborna är skärgården mycket viktig. Kotka är känd som en havsstad som i sig ökar skärgårdens värde: det är en fråga om image. Skärgården fascinerar och bjuder in till friluftsliv och upptäcktsfärder. Även Kotkas historia bidrar till människornas uppfattning om skärgården: militärtjänsten och händelserna under kriget ger skärgården en egen innebörd. Ollikainen påpekar även att skärgården har stor betydelse som fritidsplats. På sommarveckosluten är Kotka centrum nästan tomt då människorna tar sig ut i skärgården på fritiden. Även om man själv saknar en stuga finns det ofta någon i närkretsen som har en.

Avslutningsvis ber jag Ollikainen dela med sig av sitt viktigaste minne från skärgården. Ollikainen lyfter fram de gemensamma evenemangen. Enligt henne uppstår de bästa minnena av samhörigheten och nätverken som skapas under de gemensamma evenemangen i skärgården. De gemensamma evenemangen samlar människor i alla åldrar. Genom hela intervjun betonar Ollikainen uttryckligen samhörigheten i skärgården. Hon hoppas att allt fler skulle delta i de gemensamma aktiviteterna och talkoarbetet, eftersom de skapar en unik stämning i skärgården och sprider en positiv attityd till alla. Skärgårdsregionerna är unika platser med ett kulturellt värde som inte kan mätas i pengar.