Undersökning: det allt populärare båtlivet förbättrar sysselsättningen och hämtar intäkter

Resultaten från undersökningen om båtturismens intäkter och sysselsättande inverkan visar att det växande båtlivet ger kommunerna nästan 400 miljoner euro i intäkter. Den direkta sysselsättande inverkan var nästan 2 500 årsverken och den indirekta sammanlagt 3 800 årsverken.

Undersökningen har tagits fram på uppdrag av Skärgårdsdelegationen med Båtbranschens Centralförbund Finnboat ry, Håll Skärgården Ren rf och Segling och båtsport i Finland rf som medverkande experter. Över 1 500 båtförare från kust- och insjöområdena svarade på undersökningsenkäterna.

- Antalet båtförare är mångdubbelt så stort jämfört med urvalet i undersökningen. I Finland finns det över 200 000 registrerade båtar. Det faktiska antalet är därför betydligt större än vad som visas här, till och med i miljardklassen, säger Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Båtbranschens Centralförbund Finnboat ry.

- Undersökningen ger en täckande och ytterst intressant bild av båtturismens ekonomiska betydelse. Vårt mål var att få fram en heltäckande bild av båtturismens ekonomiska effekter ur båtförarnas, kommunernas och turistföretagens perspektiv. Vi tror att resultaten hjälper att utveckla båtturismen och andra närrelaterade näringar och till exempel regionplanerare, säger Elina Auri, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare.

Båtturister använder och önskar sig få många olika slags tjänster

Undersökningen visar att båtfolk lägger mest pengar på bränsle, restaurang- och kafétjänster, service- och reparationstjänster, livsmedel och konsumentvaror för långtidsförbrukning. Den största vinnaren är handelssektorn som kammar hem över 87 miljoner euro per år.

Båtfolket önskar att gästhamnar är utrustade med återvinnings- och sugtömningsstationer, toaletter,  vattenposter och bränslestationer. På önskelistan står också fler shoppingmöjligheter och restaurangtjänster.

- Undersökningen visar att båtturisterna är ansvarsfulla och väntar på tjänster som tar hänsyn till miljön. Dessa är också viktiga bekvämlighetsfaktorer för dem. Investeringar i hamnarnas infrastruktur och tjänster är förutom en miljöinsats även lönsam turistfrämjande verksamhet, säger Aija Kaski, verksamhetsledare för Håll skärgården Ren rf. 

Båtturism ses som en växande bransch, investeringar planeras

I samband med undersökningen gjordes en närings- och kommunenkät som visar att upp till 86 procent av företagen och kommunerna anser att gästhamnarnas betydelse för turismen är ganska  eller mycket viktig. Två av tre enkätsdeltagare ser stora eller mycket stora tillväxtmöjligheter inom båtturismen. Av deltagarna tänker 30 procent investera i tjänster eller infrastruktur inom båtturismen under de två närmaste åren.

En av de många aktörer som satsat på tjänster och infrastruktur är DB Marina i Dalsbruk.

- Båtförarna köper allt fler tjänster som gäller till exempel service, vinterförvaring och annat underhåll. Tidigare har båtförarna skött dessa själva. Investeringarna betjänar såväl båtförare i den egna hamnen som besökare. Vi har noterat att en enskild aktörs satsningar på  tjänster skapar förutsättningar för att utveckla turistverksamheten även på bredare front, säger Sam Forsbom, styrelseordförande, DB Marina.

Bakgrund till undersökningen

Undersökningen har utarbetats på uppdrag av Skärgårdsdelegationen. Målet var att få fram en heltäckande bild av båtturismens ekonomiska effekter ur båtförarnas, kommunernas och turistföretagens perspektiv. Resultaten kommer att användas vid utveckling av båtturismen och andra närrelaterade näringar samt i regionplaneringen.

Enkäten till båtförare: målgruppen är i synnerhet medlemmarna i de största båtorganisationerna (populära forum i sociala medier för båtförarna i Segling och Båtsport i Finland rf, Håll skärgården ren och Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf), men också andra båtförare. Den elektroniska enkäten skickades ut i slutet av juli. Information om enkäten delades ut också i gästhamnarna. Antalet svar var 1 578. Inkomst- och sysselsättningseffekterna är konsekvenser av konsumtionsbeteendet hos medlemmarna i de största båtorganisationerna.  

Närings- och kommunenkäten: riktades till utvalda sju pilotkommuner (Hangö, Jyväskylä, Kotka, Pargas, Puumala, Nyslott och Vasa). Intervjuer gjordes i organisationer som utvecklar, producerar eller annars har ett nära samband med att producera tjänster till båtförare. Bland deltagarna fanns företag och kommuner. Enkäten pågick 16 - 30.8.2021, antalet svar var 90. Enkäten genomfördes av yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Läs rapporten här. 

Ytterligare information