Skärgårdsdelegationen deltar i Åbo Akademis temanätverk Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Finland är ett av de länder med mest skärgård och vattendrag i Europa. Här finns mer än 500 öar med heltidsbosättning och nästan 20 000 öar med deltidsbosättning utan fast vägförbindelse. Medräknat Åland har landet cirka 100 000 invånare, som kan klassas som skärgårdsbor. Men många av öarna längs Finlands kust och i inlandet har en minskande befolkning, svag attraktionskraft för inflyttning och kraftig säsongsvariation på grund av ett starkt turismtryck.

Nu ska konceptet habitability användas för att analysera öarnas bobarhet och skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå. Arbets- och näringsministeriet har genom Egentliga Finlands förbund beviljat Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi finansiering för ett temanätverk, som pågår till och med 2023. Samarbetsparter är skärgårdsdelegationen (SANK), Finlands Öar rf (FÖSS), de sex skärgårdskommunerna på Åland via Företagsam skärgård rf, Nordiska Skärgårdssamarbetet och 12 Leadergrupper med skärgårdsområden. Totalbudgeten för nätverket är 250 000 euro.

Bobarhetskonceptet utvecklades på ön Kökar under åren 2018–2020. Det är en anpassning av hållbarhet till små samhällen. Att vara bobar betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, tillhörighetskänsla med mera – i korthet är det förutsättningen för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, värna om naturen och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

Bobarhetskonceptet testades av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi våren 2021 på en kurs med deltagare från 12 öar i fem länder i Europa, med stöd från Europaparlamentet och flera europeiska universitet.

Ett unikt verktyg för utveckling av skärgårds- och vattenområdena

Temanätverket ska öka öarnas attraktionskraft och inflyttningspotential, genom att ge de kunskapsmässiga verktyg som behövs för att de deltagande öarna ska kunna göra egna bobarhetsanalyser och -strategier. I bobarhetsanalysen definierar, mäter och utvecklar ön sin attraktionskraft på basis av sju delområden: välmående människor, kommunal service, platsidentitet, den omgivande miljön, energi, färskvatten och lokal ekonomi.

"Skärgårds- och vattenområdena får nu för första gången ett eget verktyg för att utveckla sitt område. Vi ger de deltagande skärgårdsområdena stöd genom utbildning och workshoppar. Med temanätverket skulle nu öar och byar ha en bra möjlighet att ansöka om till exempel Leader-finansiering", berättar Pia Prost från Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Den första workshopen för temanätverket ordnas i Zoom den 1 februari 2022. Prost tipsar att alla intresserade är välkomna till workshopen, även om Leadergruppen i den egna regionen inte deltar i projektet.

Samarbete över landskaps- och språkgränser

Finlands skärgårdsområden är mycket varierande. Den mest urbana skärgården finns i Helsingfors, medan Utö i Pargas yttre skärgård är belägen på flera timmars båtresa från fastlandet. Språkligt sett rör vi oss från den enspråkigt svenska västra delen av Skärgårdshavet till det enspråkigt finska Insjöfinland.

Skärgårdsborna är ofta i minoritet – det är därför viktigt med starka nätverk på gräsrotsnivå över landskaps- och språkgränserna. Det nya temanätverket ska lägga grunden till ett varaktigt och inkluderande nätverk mellan skärgårdsbor i Bottenhavet, Kvarken, Åland, Skärgårdshavet, Finska viken och Insjöfinland. Samarbetet adresserar skärgårdssamhällenas likartade utmaningar och höjer skärgårdsbornas gemensamma röst i det finländska beslutsfattandet.

Ytterligare information

Temanätverket

Bobarhetskonceptet