Utredning: Finlands äldsta förbindelsefartyg är nästan 70 år gamla – miljökraven förutsätter stora investeringar

Våra förbindelsefartyg är i regel gamla. År 2020 var de 21 fartyg som fortfarande trafikerar i genomsnitt 37 år gamla. De äldsta av dem är byggda i slutet av 1950-talet. Fartygen är i stort behov av modernisering eftersom de skärpta miljökraven kommer också att gälla förbindelsefartygstrafiken.

De nuvarande fartygen är av varierande slag och i regel föråldrade. Därför är de aktuella tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att förlänga livscykeln begränsade. Samtidigt innebär miljökraven och ändringarna i sjöfartsregleringen att påtagliga investeringar måste göras i förbindelseflottan på 2020- och 2030-talen. Största delen av fartygen är byggda under en period då till exempel miljö- och utsläppskraven inte spelade någon större roll.

Detta visar utredningen Framtidens förbindelsefartygstrafik som skärgårdsdelegationen beställt och som överlämnas till kommunikationsminister Timo Harakka den 1 december.

- Finland bör arbeta mer ambitiöst för att minska utsläppen från sjötrafiken. En bra referensgrupp är de övriga nordiska länderna som har utvecklat förbindelsefartygstrafiken intensivt. Till exempel Norge siktar till att kusttrafiken är utsläppsfri senast 2026 och Sverige vill ha fossilfria transporter före 2045, säger Sandra Bergqvist som är skärgårdsdelegationens ordförande (SFP).

Antalet passagerare ombord på förbindelsefartyg har ökat under de senaste åren.  År 2020 var antalet 263 000. 

Det behövs politiska beslut

Förbindelsefartygstrafiken har bedrivits i sin nuvarande form i över 60 år. Principerna för serviceverksamheten har inte förändrats i någon högre grad under hela verksamhetstiden. Efter slutet av 2020-talet kommer förbindelsefartygen inte att kunna trafikera regelenligt utan några stora nyinvesteringar, även om man inte strävar efter stora utsläppsminskningar.

Enligt utredningen är det rentav omöjligt att samtidigt försöka öka konkurrensen i förbindelsefartygstrafiken, bevara den fastställda servicenivån året om, hålla den offentliga sektorns kostnader under kontroll och skapa ekonomiska och andra förutsättningar för aktörerna att utveckla verksamheten. Det krävs politiska beslut för att detta ska fungera.

- De som vi åtminstone behöver är långsiktiga politiska riktlinjer som fastställer förbindelsefartygstrafikens servicenivå och miljömål, säger Sandra Bergqvist.

Målet är att starta ett program för att utveckla förbindelsefartygstrafiken

Utredningen Framtidens förbindelsefartygstrafik fokuserar på framtidsutsikterna med tanke på såväl fartygstekniken, fartygssäkerheten som miljökraven. Utredningen behandlar också de möjligheter som digitaliseringen medför och olika finansierings- och förvaltningsmodeller. I utredningen skissas också utsikter för framtidens skärgård med avstamp i förbindelsefartygstrafiken.

- Utredningen ger aktuell information för att utveckla trafiken med förbindelsefartyg i skärgården. Skärgårdsdelegationen har som mål att utifrån utredningen inleda samarbetet med tjänsteanvändarna,

producenterna och beställaren samt andra aktörer som deltar i verksamheten för att sammanställa ett program för att utveckla förbindelsefartygstrafiken, säger skärgårdsdelegationens generalsekretare Elina Auri från jord- och skogsbruksministeriet.

Läs hela utredningen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163387/MMM_2021_16.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Lisätietoja

 • Bergqvist, Sandra

  SANK:s ordförande, riksdagsledamot

  Telefonnummer: 09 432 3137

  Sandra Bergqvist är Svenska folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande samt lantbruksföretagare från Nagu. Hon har varit skärgårdsdelegationens ordförande sedan 2019.

 • Kurki, Raimo

  SANK:s vice ordförande, SDP

  E-postadress: raimokurki@hotmail.com
  Telefonnummer: 050 408 1084

  Raimo Kurki från Kotka är skärgårdsdelegationens vice ordförande. Raimo Kurki företräder SDP i delegationen. Han är vicehäradshövding, juris licentiat och pensionerad sjöfartsråd vid kommunikationsministeriet.

 • Auri, Elina

  Ledande sakkunnig, generalsekreterare, skärgårdsdelegationen (SANK)

  E-postadress: elina.auri@gov.fi
  Telefonnummer: 0400 744 900